Påbud efter § 77 a, stk. 1, nr. 1, og § 77 d, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed samt § 121 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. - Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

26-06-2014

Finanstilsynets afgørelse af 23. juni 2014. Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Afgørelse

Finanstilsynet har konstateret, at Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har overtrådt § 77 a, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed ved for regnskabsåret 2013 at have tildelt og udbetalt variabelt honorar, der udgør mere end 50 pct. af det samlede faste honorar til selskabets direktør. Finanstilsynet har ligeledes konstateret, at Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S’ årsrapporter for 2012 og 2013 ikke opfylder offentliggørelseskravene i henhold til § 77 d, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, idet ikke alle bestyrelsesmedlemmers individuelle lønoplysninger fremgår, og idet direktionens og bestyrelsens individuelle lønninger ikke er offentliggjort med navns nævnelse. Finanstilsynet har endvidere vurderet, at selskabets årsrapport ikke lever op til kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 121, idet direktørens samlede vederlag for regnskabsåret ikke fremgår af årsrapporten for 2013.

Finanstilsynet påbyder Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab at ændre sin aflønningspraksis i forhold til direktøren, således at dennes samlede løn ikke overstiger 50 pct. af den faste løn inklusive pension i henhold til § 77 a, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet påbyder endvidere Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S at udseende supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2013, hvori ovenstående fejl for 2013 er rettet. Fejlene skal rettes i overensstemmelse med § 82 i regnskabsbekendtgørelsen, således at sammenligningstal for 2012 også tilrettes.

Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Læs hele afgørelsen her

Senest opdateret 26-06-2014