Redegørelse om inspektion i Østjydsk Bank A/S

03-07-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i maj og juni 2014 på inspektion i Østjydsk Bank A/S. Der var tale om en opfølgningsundersøgelse på Finanstilsynets seneste inspektion i 2013.

Ud fra en risikovurdering lagde Finanstilsynet vægt på kapitaldækningsområdet, likviditetsområdet, kreditområdet, herunder gennemgang af kreditpolitik og forretningsgange, samt ledelsens og revisionens arbejde.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er baseret på traditionelle ind- og udlånsprodukter til kunder i Østjylland. Banken har valgt en høj udlånseksponering mod erhverv og ejendomme.

Fordelingen af udlån til erhvervs- og privatkunder var således ultimo 2013 henholdsvis 72 pct. og 28 pct.(gruppe 3: 51 pct. og 49 pct.)  Ejendomseksponeringen var på 17,4 pct., hvilket er væsentlig højere end gennemsnittet for mindre institutter (gruppe 3 institutter) på 11,6 pct. Banken har i et par tilfælde ”parkeret” problemfyldte sager, hvorved banken reelt har beholdt risikoen på engagementerne. 

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen de 87 største engagementer, alle større end 13,8 mio. kr., samt 180 engagementer udtaget ved stikprøver. Herudover blev direktionens og bestyrelsens engagementer gennemgået.

Finanstilsynet fandt behov for yderligere nedskrivninger på 216 mio. kr., hvoraf de 69 mio. kr. relaterede sig til de 87 største engagementer. Mernedskrivningerne er fortrinsvis relateret til større ejendomsengagementer i lokalområdet. Banken havde i forvejen konstateret objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på disse. Blandt de 87 største engagementer var der OIV på 45 engagementer, svarende til 44 pct. målt på volumen. Mernedskrivningerne på disse kan henføres til, at banken i flere tilfældet har forøget engagementerne som følge af fortsat negativ drift, at banken for tidligt har tilbageført nedskrivninger, samt at nogle engagementer har udviklet sig dårligere siden foråret 2013. I enkelte tilfælde har banken endvidere overvurderet værdien af nogle projekter,

Det samlede mernedskrivningsbehov på de udlån, hvoraf stikprøveengagementerne blev udtaget, blev opgjort til 147 mio. kr. Det store mernedskrivningsbehov skyldes hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsengagementer, hvor banken ikke har været tilstrækkeligt tæt på engagementerne og har overvurderet værdien af de pantsatte aktiver. Banken nedskriver endvidere ikke hurtigt nok. Banken fik påbud om løbende at opgøre og udgiftsføre nedskrivningerne. 

Banken har siden undersøgelsen i 2013 arbejdet målrettet på at få afviklet en række nødlidende engagementer og forbedre kreditstyringen. Banken fik imidlertid påbud om, at bankens til enhver tid gældende forretningsgang for behandling af overtræk skal efterleves.

Banken fik herudover enkelte øvrige påbud

Bankens indberettede solvensbehov pr. ultimo marts 2014 var 11,8 pct.

Finanstilsynet fandt på baggrund af inspektionen grundlag for at fastsætte et solvenskrav på 12,9 pct.

Inden undersøgelsen var bankens kapitaloverdækning ganske beskeden. Nedskrivningerne har medført, at bankens faktiske solvens ultimo juni 2014 er lavere end Finanstilsynets opgjorte solvenskrav på 12,9 pct. Bankens egentlige kernekapital skønnes ultimo juni 2014 at udgøre 4,3 pct., hvor lovens krav er 4 pct. Bankens faktiske solvens ultimo juni 2014 skønnes efter de nye nedskrivninger at være 10,2 pct., hvilket er over lovens minimumskrav på 8 pct.

I henhold til separat afgørelse skal banken derfor fremsende en genopretningsplan til Finanstilsynet. Genopretningsplanen skal indeholde en plan for de nødvendige foranstaltninger, der skal iværksættes, for at banken inden for en overskuelig fremtid igen kan overholde solvenskravet.

Banken har ligeledes modtaget en række dispositionsbegrænsende påbud, herunder påbud om ikke at udbetale udbytte til selskabets ejere eller renter til ejerne af den ansvarlige kapital og påbud om, at banken ikke påtager sig væsentlige nye risici.

Påbuddene skal efterleves, indtil banken igen overholder solvenskravet.

Læs Finanstilsynets afgørelse her

 

Senest opdateret 03-07-2014