Redegørelse om påbud til Nykredit Realkredit koncernen om risikovægtning af særlige lån til privatkunder

31-07-2014

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en vurdering af Nykredit Realkredit koncernens anvendelse af en særligt lempelig risikovægtning for såkaldte kvalificerede revolverende detaileksponeringer (QRRE). QRRE dækker typisk kreditkort og kassekreditter til privatpersoner. Vurderingen er sket som led i en tværgående undersøgelse, hvor temaet også er blevet vurderet i de tre øvrige danske IRB institutter, der anvender samme lempelige risikovægtning for QRRE.

Sammenfatning og risikovurdering

IRB-institutter skal opfylde en række krav for at kunne anvende den særlige risikovægtning for QRRE. Finanstilsynets undersøgelse har særligt fokuseret på kravet om, at de procentvise tab for QRRE ikke må variere for meget.

Finanstilsynet vurderer, at Nykredit Realkredit koncernens egne tal ikke tilstrækkeligt sikkert sandsynliggør, at tabene for QRRE varierer mindre end for øvrige lån til privatkunder.

Finanstilsynet har derfor givet instituttet påbud om ikke længere at anvende den særlige risikovægtning for QRRE.

Finanstilsynet har endvidere foretaget beregninger for sektoren samlet set. Beregningerne viser, at tabene ikke varierer mindre for QRRE end for øvrige lån til privatpersoner.
 
Nykredit Realkredit koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 31. marts 2014 til 10,3 pct. Den faktiske solvens var 18,3 pct. Påbuddet har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov. De risikovægtede poster stiger med 1,3 mia. kr., mens den faktiske solvens er næsten uændret og afrundet stadig vil udgøre 18,3 pct. pr. 31. marts 2014.

 

Senest opdateret 31-07-2014