Principiel fortolkning af § 7 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i relation til omvalg af pensionsordning

11-07-2014

Finanstilsynets vurdering

Finanstilsynet finder - efter forelæggelse for det Finansielle Råd -, at § 3 og § 7 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder tilsiger, at pensionsselskaber ved tilbud om omvalg, hvor kunden tilbydes at overgå fra et garanteret gennemsnitsrenteprodukt til et produkt med ingen eller lavere garanti – dvs. i situationer omfattet af § 60a i lov om finansiel virksomhed - ikke kan nøjes med at henvise kunderne til beregningseksempler, som knytter sig til en af flere eksempel-profiler, men af egen drift skal give kunderne adgang til individuelle tal for konsekvenser af at sige ja til et omvalg.

Baggrund

Ved en række omvalg, hvor pensionsselskaber har tilbudt forsikringstagerne at overgå fra et garanteret gennemsnitsrenteprodukt til et ugaranteret markedsrenteprodukt, har det til forsikringstagerne tilsendte omvalgsmateriale ikke indeholdt individuelle konsekvensberegninger.

I stedet har omvalgsmaterialet indeholdt nogle eksempelberegninger, hvor forsikringstagerne i stedet for individuelle tal har været henvist til de konsekvensberegninger, som knytter sig til en af flere eksempel-profiler.

Eksempelberegningerne har bl.a. har været udformet, så alle eksempelberegninger har bygget på pensioneringstidspunkt 67 år. Dette har indebåret, at forsikringstagere med fx 60 år som udbetalingstidspunkt, har måttet sammenligne sig med en eksempelprofil, hvor konsekvensberegningerne bygger på beregningsantagelser om, at udbetaling starter ved det 67. år.

I omvalgssituationer, hvor et pensionsselskab har anvendt eksempelberegninger, er Finanstilsynet blevet opmærksomt på, at forsikringstagere, som i omvalgsperioden har henvendt sig til pensionsselskabet og efterspurgt individuelle beregnede tal, har fået afslået deres anmodning om individuelle konsekvensberegninger. Begrundelsen for afslaget har været, at det er forbundet med for store administrative omkostninger for selskabet at gennem-føre individuelle beregninger.

Hver enkelt individuel beregning har i disse tilfælde skullet udføres manuelt, fordi der ikke har været udviklet en IT-systemunderstøttet mulighed for, at der systemmæssigt har kunnet foretages individuelle beregninger.

Forsikringstagerne er således blevet henvist til at træffe valg på baggrund af beregningseksempler for omvalgets konsekvenser for en af flere eksempel-profiler, frem for på baggrund af individuelle konsekvensberegninger. Konsekvensen heraf har været, at de enkelte forsikringstagere først efter omvalget er foretaget, har kunnet få oplyst individuelt beregnede tal for omvalgets konsekvenser for den enkelte.

Finanstilsynet finder derfor, at der er behov for en generel stillingtagen til, om forpligtelsen til at yde rådgivning ud fra et ”kend din kunde princip” indebærer en forpligtelse til, at selskaber ved tilbud om omvalg skal beregne de individuelle konsekvenser for enkeltpersoner.
Retligt grundlag
Det følger af § 43 i Lov om Finansiel virksomhed, at finansielle virksomheder skal handle i overensstemmelse med redelig forretningspraksis og god skik indenfor forretningsområdet.

Hensynet til forsikringstagerne er yderligere reguleret i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Af denne bekendtgørelses § 3 fremgår, at finansielle virksomheder skal handle redeligt og loyalt over for sine medlemmer. Endvidere fremgår der bl.a. følgende af god skik bekendtgørelsens § 7:

§ 7. Ved rådgivning forstås anbefalinger, vejledninger, herunder oplysninger om risici forbundet med en disposition, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af kundens
valgmuligheder.

Stk. 2. En finansiel virksomhed skal yde rådgivning, hvis kunden anmoder herom, jf. dog §§ 2 og 14. Endvidere skal virksomheden af egen drift yde rådgivning, jf. dog stk. 4, hvor omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor.

Stk. 3. Rådgivningen skal tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Den finansielle virksomhed skal orientere om de risici, der er relevante for kunden.

§ 7 er en udmøntning af ”kend din kunde-princippet”, som fastlægges i bekendtgørelsens §§ 7-9. Princippet forudsætter, at den finansielle virksomhed undersøger kundens forhold før der ydes rådgivning, således at rådgivningen kan tage udgangspunkt i kundens individuelle forhold. I vejledningen er endvidere eksplicit nævnt, at fx forventet pensionstidspunkt kan have betydning for kundens investeringshorisont og dermed for den rådgivning, der skal gives.

Det følger af § 7, at rådgivning bl.a. defineres som ”oplysninger om konsekvenser af kundens valgmuligheder” og en finansiel virksomhed skal bl.a. yde rådgivning, hvis kunden anmoder herom.

Endvidere følger det eksplicit af vejledningen, at i pensionsordninger med valgmuligheder er det nødvendigt at have for øje, at rådgivningen skal tilpasses den enkeltes behov i forhold til at kunne træffe informerede valg og beslutning vedrørende ordningens nærmere udformning.
Vurdering
Det følger af god skik bekendtgørelses § 3, at finansielle virksomheder skal handle redeligt og loyalt over for sine medlemmer.

Samtidig følger det af § 7, stk. 2, at en finansiel virksomhed skal yde rådgivning, hvis kunden anmoder herom og af egen drift, hvis omstændighederne tilsiger det. Og rådgivning defineres her bl.a. som ”oplysninger om konsekvenser af kundens valgmuligheder”. Samtidig følger det af ”kend din kunde princippet”, at rådgivningen skal tilpasses den enkeltes behov, så kunden kan træffe informerede valg.

I situationer, hvor et selskab eller pensionskasse tilbyder en gruppe af sine kunder eller medlemmer at ændre ordning via omvalg – dvs. i situationer omfattet af § 60a i lov om finansiel virksomhed – følger det efter Finanstilsynets opfattelse af god skik-bekendtgørelsens § 7, at kunderne eller medlemmerne har krav på individuelle tal for konsekvenserne af omvalget med mindre der tale om omvalg af ordninger med begrænset økonomisk værdi,.

Finanstilsynet finder således, at i omvalgssituationer skal kundernes krav på individuelle tal afvejes overfor hensynet til, at omkostningerne herved kan rummes indenfor en redelig og loyal handlemåde.
 
Finanstilsynet finder, at omstændighederne tilsiger en særlig påpasselighed i forhold til rådgivningen af kunderne i omvalgssituationer, idet en kundes omvalg fra en gennemsnitsrenteordning med garanti til en ordning med in-gen eller lavere garanti kan have vidtgående økonomiske konsekvenser for den enkelte kunde.

Endvidere vurderer Finanstilsynet, at det ikke vil være forbundet med væsentlige ekstraomkostninger for selskabet at stille de individuelle beregninger, som selskabet er forpligtet til at udarbejde i henhold til § 60a, til rådighed for kunderne allerede før omvalget. Finanstilsynet finder således, at individuelle tal for størrelsen af kundens omvalgsbonus skal være tilgængelige for kunderne allerede før omvalget.

Finanstilsynet har været i kontakt med en række pensionsselskaber med henblik på at afdække de forventelige administrative konsekvenser ved kravet om, at selskabet i forbindelse med omvalgstilbud også skal stille individuelle konsekvensberegninger til rådighed for kunderne. På den baggrund er det Finanstilsynets vurdering, at pensionsselskaberne ikke umiddelbart vil have større administrative problemer med at leve op til kravet om, at give kunderne individuelt udregnede konsekvensberegninger ved omvalgstilbud.

På denne baggrund finder Finanstilsynet, at forpligtelsen til at yde rådgivning ud fra et ”kend din kunde princip” indebærer, at et pensionsselskab i omvalgssituationer ikke kan nøjes med at henvise kunden til konsekvensberegningseksempler, som knytter sig til en af flere eksempel-profiler, men er forpligtet til at give hver enkelt kunde adgang til individuelle beregninger af konsekvenserne for den enkelte ved at overgå fra et garanteret gennemsnitsrenteprodukt til et produkt med lavere eller ingen garanti.

Når et selskab skal overveje, hvordan kundens adgang til individuelle konsekvensberegninger i forbindelse med omvalget skal opfyldes, finder Finanstilsynet, at dette skal ske under iagttagelse af, hvad der vil være redelig og loyal adfærd, og under iagttagelse af, hvilken rådgivning til kunden, omstændighederne tilsiger.

Ved omvalg omfattet af § 60a finder Finanstilsynet, at omstændighederne tilsiger, at det vil være redelig og loyal adfærd, at virksomheden af egen drift yder kunden rådgivning og af egen drift supplerer de individuelle tal for størrelsen af kundens omvalgsbonus med individuelt udregnede tal for de økonomiske konsekvenser for den enkelte ved at sige ja til et omvalg. Dette indebærer i praksis, at individuelt beregnede tal skal fremgå i første lag af det informationsmateriale til kunden, som giver kunden mulighed for at foretage et omvalg. Med første lag menes i denne sammenhæng, at det ikke skal være muligt for kunden at effektuere et omvalg uden at kunden forinden er blevet præsenteret for individuelle tal.

Finanstilsynet anerkender, at individuelle tal i de tilfælde, hvor der er tale om prognosetal, nødvendigvis må gives med et vist forbehold, idet prognoser bygger på en række forudsætninger, der er forbundet med en vis usikkerhed. Finanstilsynet finder i den forbindelse, at kunden ikke kan afskæres fra individualiserede vejledende tal med den begrundelse, at individuelle beregninger kun kan gives med forbehold. Finanstilsynet finder, uanset usikkerheden forbundet med beregningerne, at vejledende individuelle beregninger bør tilgå kunden - med angivelse af de forbehold, som er knyttet til beregningerne.

Det forhold, at en finansiel virksomhed af egen drift skal beregne og oplyse de individuelle økonomiske konsekvenser af kundens valgmulighed også i tilfælde, hvor disse beregninger må gives med en række forbehold, er praksis også i andre sektorer.  Således kan eksempelvis nævnes, at kunder med realkreditlån, når de anmoder om et tilbud på låneomlægning, modtager individuelle beregninger af de forventelige konsekvenser af en låneomlægning, hvor det er angivet, at udregningerne er sket bl.a. med forbehold for at kursen kan ændre sig.

Finanstilsynet finder, at de omkostninger, som er forbundet med at udfærdige individuelle beregninger og stille en rådgivningsydelse til rådighed for alle kunder kan pålægges forsikringsbestanden som helhed.

Finanstilsynet finder endvidere, at det er i overensstemmelse med reglerne i god skik, at der anlægges en proportionalitetsbetragtning, når man opvejer hensynet mellem omkostningerne ved at stille individuelle beregninger til rådighed og størrelsen af kundens ordning.

Således finder Finanstilsynet, at selskabet kan undtages for forpligtelsen til at stille præcise individuelle beregninger til rådighed i de tilfælde, hvor der er tale om enkeltkunder med pensioner, hvor den årlige ydelse ligger under 10.000-20.000 kr.

Selskabet kan i disse situationer i informationsmaterialets første lag ”nøjes” med at give kunden konsekvensberegninger baseret på eksempelprofiler og henvise kunden til, at kunden kan kontakte selskabet, hvis kunden ønsker et nærmere vejledende retningsgivende overslag over de forventede omtrentlige konsekvenser af kundens omvalg.

Offentliggørelse

Det følger af § 354b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse og den vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 11-07-2014