Redegørelse om undersøgelse i DLR Kredit A/S

11-02-2014

 

Finanstilsynet var i november 2013 på undersøgelse (funktionsundersøgelse) i DLR Kredit A/S.

Undersøgelsen omfattede en gennemgang af instituttets metode til overvågning af LTV (”loan-to-value”) og beregning af supplerende sikkerhed, herunder forretningsgange på området. Desuden blev instituttets LTV-overvågning kontrolleret ved gennemgang af en stikprøve på 50 sager, som var fordelt på forskellige ejendomssegmenter. Da der har været tale om en systemmæssig kontrol, har Finanstilsynet på denne undersøgelse ikke foretaget en kontrol af de benyttede ejendomsværdier.

Derudover gennemgik Finanstilsynet bestyrelsens forretningsorden, instruks til direktionen, kreditpolitikker, kreditinstrukser og hertil knyttede forretningsgange og politikker, samt diverse ledelsesrapporteringer vedrørende de undersøgte områder.

Sammenfatning og risikovurdering

Frekvensen for instituttets opdatering af lovkravet til supplerende sikkerhedsstillelse sker månedligt, hvilket i et faldende marked medfører en risiko for løbende undervurdering af lovkravet. DLR´s nuværende overdækning i forhold til lovkravet til supplerende sikkerhedsstillelse er dog så betragtelig, at den løbende undervurdering på nuværende tidspunkt ikke vil medføre, at lovkravet ikke løbende overholdes. Det er væsentligt, at der med den valgte metode fastholdes en høj overdækning.

Finanstilsynet har ikke bemærkninger til de øvrige gennemgåede områder og har på baggrund af inspektionen ikke bemærkninger til det af DLR Kredit A/S’ opgjorte solvensbehov på de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 19-02-2014