Redegørelse om inspektion i Sparekassen Balling

28-02-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2013 på inspektion i Sparekassen Balling. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er traditionel med ind- og udlån til private og erhvervsdrivende i lokalområdet. Udlån til privatkunder udgør ca. 58 pct. af de samlede udlån og garantier. Sparekassen holder sig til traditionelle produkter på kredit- og markedsrisikoområdet.

På inspektionen har Finanstilsynet gennemgået sparekassens 26 største udlånsengagementer, svarende til ca. 50 pct. af de samlede udlånsengagementer. Desuden er samtlige engagementer med sparekassens bestyrelse gennemgået. Finanstilsynet vurderer, at boniteten af sparekassens største engagementer er bedre end i tilsvarende institutter.

Finanstilsynet påtalte, at påbuddet afgivet i 2007 om, at forhandlingsprotokol skal afspejle de på møderne førte drøftelser, først er efterkommet i efteråret 2013

Finanstilsynet gav sparekassen påbud om at ændre direktionsinstruksen, så den bliver bragt i overensstemmelse med sparekassens markedsrisikopolitik i forhold til direktionens mulighed for at tage finansielle positioner. Direktionsinstruksen skal endvidere konkret anvise, hvilke engagementer, der skal rapporteres om til bestyrelsen.

Sparekassen fik også påbud vedrørende opdatering af rådighedsbeløbsberegningen ved bevilling af engagementer.

Finanstilsynet har påbudt sparekassen at øge de samlede nedskrivninger med samlet ca. 1,7 mio. kr. fordelt på to engagementer. 

Finanstilsynet konstaterede, at sparekassen har ydet kreditter til finansiering af værdipapirer (investeringskreditter) uden aftalt overdækning og stop-loss. Det er Finanstilsynets vurdering, at investeringskreditter uden stop-loss og overdækning er et risikabelt produkt, som ikke er i overensstemmelse med god kreditstyring i et institut af sparekassens størrelse. Sparekassen modtog på den baggrund en risikooplysning.

Sparekassen har ultimo september 2013 indberettet et individuelt solvensbehov på 10,6 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 27,7 pct. Sparekassen har efter undersøgelsen foreløbig opgjort solvensbehovet ultimo december 2013 til 11,2 pct. Det er Finanstilsynets vurdering, at sparekassen har indarbejdet Finanstilsynets bemærkninger i det opgjorte solvensbehov. 

 

Senest opdateret 28-02-2014