Redegørelse om inspektion i Møns Bank A/S

27-02-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i november/december 2013 på inspektion i Møns Bank A/S. På undersøgelsen blev alle bankens væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er primært at udøve traditionel pengeinstitutvirksomhed med almindelige indlåns- og udlånsprodukter, og banken holder sig til traditionelle produkter på kredit- og markedsrisikoområdet hovedsageligt i sit naturlige geografiske markedsområde. Banken vil udbygge aktiviteterne på Sjælland uden for bankens nuværende markedsområde. Finanstilsynet understregede, at udbygningen fortsat bør ske i et afdæmpet tempo.

Bankens udlån til erhverv udgør ca. 62 pct., mens udlån til private udgør ca. 38 pct. Bankens største branche er ejendomsbranchen med ca. 13 pct.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 251 engagementer fordelt med 76 engagementer over 2 pct. af basiskapitalen, svarende til ca. 47 pct. af de samlede udlån og garantier. Herudover blev der gennemgået en tilfældig udvalgt stikprøve på 175 engagementer i intervallet mellem 250.000 kr. og 4 mio. kr. Derudover gennemgik Finanstilsynet alle engagementer med direktionen og bestyrelsen.

Finanstilsynet fandt i alt yderligere nedskrivninger for 28,4 mio.kr., heraf 12,8 mio. kr. ved gennemgang af de 76 store engagementer. Ved gennemgangen af de store engagementer er Finanstilsynet generelt enige i bankens klassifikation og værdiansættelsen af engagementerne, og de yderligere nedskrivninger relaterer sig primært til et engagement. Andelen af svage engagementer blandt de store engagementer er relativt lav i forhold til sammenlignelige institutter.

Gennemgangen af den udvalgte stikprøve gav anledning til mernedskrivninger på 15,6 mio. kr. Stikprøven viste, at en meget høj andel af kunderne har finansielle problemer, særligt blandt privatkunderne, idet 40 pct. af volumen af engagementerne enten havde svaghedstegn eller objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Det vurderes at være væsentligt højere end i sammenlignelige institutter. Der blev set i forhold til udtagelsestidspunktet pr. ultimo juni 2013 konstateret 50 pct. flere engagementer (13 stk.) med OIV. Størstedelen af engagementer med OIV er privatkunder. Banken fik et påbud om at sikre, at der konstateres OIV i tide.

Banken fik et påbud på ledelsesområdet om at ændre direktørens instruks, således at den er præcis for så vidt angår den ønskede rapportering på kreditområdet.

Finanstilsynet konstaterede ved undersøgelsen, at banken har mange efterbevillinger i bestyrelsen. Banken fik derfor påbud om, at bestyrelsen som udgangspunkt skal bevilge engagementer, der ligger over direktørens instruks.

Banken havde ultimo september 2013 indberettet et individuelt solvensbehov på 9,3 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 13,8 pct. Banken har ultimo 2013 på baggrund af resultaterne af undersøgelsen indberettet et solvensbehov på 9,7 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt efter de påbudte nedskrivninger.

Bankens faktiske solvens udgør efter undersøgelsen 12,8 pct., hvilket er lavt i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter. Banken har dermed også en begrænset tabskapacitet. Endvidere har banken kapitalelementer, der på grund af nedvægtning ikke vil kunne medregnes i solvensen i 2014.

 

Senest opdateret 27-02-2014