Redegørelse om inspektion i Ekspres Bank

10-02-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2013 på inspektion i Ekspres Bank. På undersøgelsen blev alle bankens væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er utraditionel, idet banken alene yder lån og kreditter uden sikkerheder til privatkunder. Banken har ingen store engagementer. Finansiering tilbydes til privatkunder via samarbejdspartnere i detailhandelen samt ved direkte långivning i både Danmark og Norge (ca. 1/6 del af bankens udlån ligger i Norge). Banken har ikke indlån. Funding sker ved lån fra moderselskabet, der er en større fransk koncern, delvist pengeinstitutejet.

Banken overholder fire af tilsynsdiamantens fem grænseværdier, men overskrider funding-ratioen. Finanstilsynet har foretaget en vurdering af overskridelsen, og banken har ikke modtaget en tilsynsreaktion herpå. Overskridelsen skyldes, at bankens funding sker ved lån fra moderselskabet.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 225 engagementer fordelt med 125 fra Danmark og 100 fra Norge. Gennemgangen var baseret på en tilfældig udvalgt stikprøve, og har ikke givet anledning til mernedskrivninger eller bemærkninger til bankens model for nedskrivninger.

Banken har besluttet, at den ønsker en solvensoverdækning på minimum 2 pct. Banken fik en risikooplysning om, at dette er lavt blandt andet henset til, at bankens engagementer ydet i Norge er relativt store sammenlignet med engagementer ydet i Danmark samt risiko for en boble i norsk økonomi. Det norske Finansdepartement har således på den baggrund i december 2013 fastsat en modcyklisk kapitalbuffer gældende fra 1. juli 2015. Banken bør derfor være opmærksom på udlån i Norge.

Finanstilsynet konstaterede, at bankens direktør deltog fast i revisionsudvalgets møder. Banken fik et påbud om at ændre revisionsudvalgets sammensætning, således at revisionsudvalget kun består af medlemmer af bankens bestyrelse.

Banken fik desuden et enkelt påbud på kreditområdet og et på IT-området.

Banken havde ultimo juni 2013 indberettet et individuelt solvensbehov på 11,3 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 14,6 pct. Finanstilsynet har ikke ud fra undersøgelsen fundet grundlag for at kræve et højere solvensbehov.

 

Senest opdateret 10-02-2014