Redegørelse om undersøgelse i Sparekassen Den lille Bikube

19-12-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2014 på inspektion i Sparekassen Den lille Bikube. Inspektionen var ordinær, og alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen Den lille Bikubes forretningsmodel er traditionel med ind- og udlån til kunder i lokalområdet omkring Fuglebjerg på Sjælland. Sparekassen har de senere år haft en lav indtjening, og udlånsvæksten har i samme periode været faldende. Sparekassen har ingen garanter og er dermed en ren indskydersparekasse.

Fordelingen af udlån er henholdsvis ca. 36 pct. til erhvervskunder og ca. 64 pct. til privatkunder. Sparekassen er ikke væsentligt eksponeret mod særlige brancher.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen de 103 største udlån, svarende til 54 mio. kr. eller 87 pct. af sparekassens samlede udlån. Finanstilsynet fandt objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 3 udlån, hvor sparekassen ikke selv havde fundet OIV. Dette er et forholdsvist højt antal i betragtning af, at sparekassen på forhånd kun havde fundet OIV i 5 tilfælde. Sparekassen fik derfor påbud om at sikre, at den rettidigt gennemgår alle væsentlige udlån med henblik på at identificere OIV. Finanstilsynet fandt i alt mernedskrivninger for ca. 1 mio. kr. i de gennemgåede udlån.

Finanstilsynet gav en række påbud om at ændre sparekassens politikker og instrukser til direktionen, herunder for at sikre, at bestyrelsen modtager tilstrækkelig rapportering om sparekassens kredit- og likviditetsrisici. Derudover modtog sparekassen enkelte påbud om forbedring af bestyrelsens arbejde.

Sparekassen har en lavere solvensprocent og tabskapacitet end gennemsnittet for gruppe 4 institutter. Sparekassen havde ultimo juni 2014 opgjort sin faktiske solvens til 15,9 pct., mens den gennemsnitlige solvens i gruppe 4 til sammenligning var opgjort til 32,1 pct. Mernedskrivninger fra inspektionen påvirkede ikke solvensen negativt, da de kunne rummes inden for sparekassens indtjening.

Sparekassen havde ultimo juni 2014 opgjort sit individuelle solvensbehov til 11,9 pct. Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen vurderet, at det opgjorte solvensbehov er tilstrækkeligt til dækning af sparekassens risici.

 

Senest opdateret 05-01-2015