Redegørelse for inspektion i Nykredit Bank A/S (depotselskab for Investeringsforeningen Nykredit Invest)

11-12-2014

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2014 på inspektion i Nykredit Bank A/S. Inspektionen drejede sig om bankens varetagelse af opgaven som depotselskab for Investeringsforeningen Nykredit Invest, der administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S.

En investeringsforening skal opbevare sine midler hos et depotselskab, så investeringsforeningens ledelse ikke selvstændigt kan råde over midlerne. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet depotselskabets udførelse af de pligter, depotselskabet har ifølge lovgivningen, bl.a. pligt til særskilt opbevaring af værdipapirer, kontrol af at emission og indløsning af andele sker korrekt, sikring af at frigivelse af værdipapirer kun sker mod samtidig betaling og kontrol af, at foreningen handler til markedskurser.

Sammenfatning

Finanstilsynet fandt i forbindelse med inspektionen, at Nykredit Bank A/S i flere perioder ikke har opfyldt sin pligt til at kontrollere og efterberegne investeringsforvaltningsselskabets beregninger af den indre værdi. Banken skal foretage denne kontrol og efterberegning 2 gange månedligt for hver afdeling eller andelsklasse. Finanstilsynet gav banken en påtale herfor.

Finanstilsynet har endvidere påtalt, at Nykredit Bank A/S i flere perioder i nogle tilfælde ikke har overholdt kravet om kontrol af, om investeringsforeningers køb og salg af værdipapirer er sket til markedspris.

En væsentlig del af bankens depotbankaktiviteter er outsourcet til Bank of New York Mellon. Lovgivningen stiller krav om, at banken skal foretage kontrol af, om de outsourcede opgaver udføres som aftalt mellem parterne. Denne kontrol har Nykredit Bank ikke udført i tilstrækkeligt omfang. Finanstilsynet gav på den baggrund banken en påtale.

Nykredit Bank A/S har i en periode fra 2010 til 2011 og igen fra januar til december 2013 ikke beregnet og opkrævet gebyrer korrekt for serviceydelser ydet til nogle investeringsforeninger på grund af mangelfuld kontrolprocedure. Finanstilsynet har derfor påtalt, at Nykredit Bank A/S ikke har overholdt kravet om fyldestgørende interne kontrolprocedurer.

Nykredit Bank A/S har oplyst, at den har indført initiativer til at rette op på de forhold, som tilsynet har påtalt.

Senest opdateret 11-12-2014