Redegørelse om inspektion i Accunia Fondsmæglerselskab A/S

22-12-2014

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2014 på inspektion i Accunia Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor udvalgte væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

Inspektionen omfattede særligt investeringsområdet samt selskabets foranstaltninger til at sikre investorbeskyttelse af sine kunder. Der blev ved undersøgelsen taget udgangspunkt i en stikprøve af kundemapper, hvor Finanstilsynet undersøgte, hvorvidt selskabet overholder kundernes investeringsmandater. Undersøgelsen omfattede også selskabets udførelse af detailkundernes egnetheds- og hensigtsmæssighedstest, herunder fastsættelse af risikoprofil for kunderne.

På investeringsområdet var der særligt fokus på selskabets risikoopgørelser ved udvalgte produkter og selskabets fastsættelse af afkast, benchmark og honorar.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at yde porteføljepleje og investeringsrådgivning til formuende privatpersoner, institutionelle investorer og andre ikke-professionelle investorer. Derudover foretager selskabet investeringer for egne midler.

I kundernes porteføljer og i selskabets investering for egne midler anvender selskabet i væsentlig grad komplekse produkter, herunder CDO (Collateralized Debt Obligation)- og CLN (Credit-Linked Note)- produkter. Strukturen på disse produkter er kompleks og for så vidt angår CDO’er må likviditeten anses som lav, hvorfor værdiansættelsen kan være vanskelig at foretage.  

Det er Finanstilsynets vurdering, at produkter der har en kompleks struktur, kan være vanskelig at gennemskue for selskabets detailkunder. Produkternes kompleksitet nødvendiggør et øget behov for at informere om de bagvedliggende risici, ligesom det øger kravene i forbindelse med fastlæggelse af kundernes risikoprofil. Det er Finanstilsynets vurdering, at anvendelsen af komplekse produkter, kombineret med mangelfulde forretningsgange for afdækning af bl.a. kundens risikovillighed og investeringserfaring, øger risikoen for, at selskabets fastlæggelse af kundernes risikoprofil ikke er overensstemmelse med kundernes opfattelse og forventninger til risikoen i deres portefølje.

Finanstilsynet gav påbud om, at selskabet skal etablere fyldestgørende foranstaltninger til at gennemføre egnethedstest og fastlægge kundernes risikoprofil. Desuden skal ordreudførelsespolitikken og forretningsgangene for handel med værdipapirer korrekt afspejle de faktiske foranstaltninger, som medarbejderne foretager for at sikre best execution.

Selskabets markedsføringsmateriale giver indtryk af, at selskabet i sin rådgivning inddrager skattemæssige forhold i relation til kundernes investering. Dette fremgår imidlertid ikke af selskabets generelle vilkår. Finanstilsynet gav derfor påbud om, at selskabet skal bringe markedsføringsmateriale og generelle vilkår i overensstemmelse med hinanden, for så vidt angår oplysninger om selskabets inddragelse af skattemæssige forhold.

Senest opdateret 22-12-2014