Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Bank A/S

19-12-2014

Finanstilsynet har i juni 2014 foretaget en funktionsundersøgelse af aflønningsområdet i Alm. Brand Bank A/S (herefter virksomheden).

Finanstilsynets bestyrelse har i medfør af § 345, stk. 7, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed (FiL) truffet beslutning om tilsynsreaktioner over for virksomheden.

Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af § 354 a, stk. 1, jf. § 345, stk. 7, nr. 4 i FIL.

Virksomheden er omfattet af koncernens lønpolitik. Finanstilsynet har konstateret, at koncernens lønpolitik for 2013 ikke indeholdt et loft for tildeling af variabel løn til andre væsentlige risikotagere. På den baggrund påtaler Finanstilsynet, at virksomheden, som var omfattet af koncernens lønpolitik for 2013, ikke opfyldte kravet i § 9, stk. 1, nr. 1, i den dagældende bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingselskaber, jf. den dagældende § 77 a, stk. 1, nr. 2, om fastsættelse af et passende loft for variabel løn til andre væsentlige risikotagere i den periode, hvor lønpolitikken fandt anvendelse.

Det fremgår derudover af koncernens lønpolitik, at der mellem Alm. Brand A/S og koncernens ABKO-medlemmer kan indgås aftale om, at en fast del af den faste grundløn udbetales i form af aktieoptioner. Det er Finanstilsynets opfattelse, at aktieoptionsordningen udgør en variabel løndel i henhold til § 5, stk. 1, nr. 42, i FiL.

Finanstilsynet påbyder på den baggrund virksomheden at bringe lønpolitikken i overensstemmelse med §§ 77 a-d, jf. § 5, stk. 1, nr. 42, i FiL, og herunder sikre at

  • det ikke længere fremgår af lønpolitikken, at aktieoptioner tildelt direktionsmedlemmer og andre væsentlige risikotagere på de nuværende vilkår for koncernens aktieoptionsordning anses som en del af den faste grundløn
  • der ikke indgås nye aftaler med direktionsmedlemmer og andre væsentlige risikotagere om tildeling af aktieoptioner på de nuværende vilkår for koncernens aktieoptionsordning efter den 17. december 2014, herunder sker forlængelse af de nugældende aftaler, når disse udløber den 31. marts 2016, medmindre reglerne for variable løndele overholdes
  • den reviderede lønpolitik forelægges virksomhedens generalforsamling til godkendelse på førstkommende generalforsamling

Finanstilsynet har endvidere konstateret, at virksomhedens årsrapporter for 2012 og 2013 ikke indeholder oplysninger om medlemmer af direktionens og bestyrelsens individuelle lønninger. Finanstilsynet påbyder derfor virksomheden fremover at sikre offentliggørelse af disse oplysninger i virksomhedens årsrapport i overensstemmelse med § 77 d, stk. 3, i FiL.

Senest opdateret 19-12-2014