Påtale vedr. videregivelse af ulovlige videooptagelse r- Videregivelse af fortrolige oplysninger er uberettiget

25-08-2014

Påtale

Finanstilsynet påtaler, at forsikringsselskabet har handlet i strid med 
§ 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ved at have videregivet videooptagelser af en kunde til Arbejdsskadestyrelsen, som er optaget i strid med straffelovens § 264a

Sagsfremstilling

Finanstilsynet har den 28. februar 2014 modtaget en sag fra Datatilsynet. Sagen vedrører en konkret sag, hvor et forsikringsselskab har videregivet videooptagelser af en kunde til Arbejdsskadestyrelsen.

Optagelserne er erklæret ulovlige af Retten i Helsingør ved dom af 30. april 2012, og klageren har som følge heraf anmodet Finanstilsynet om at vurdere lovligheden af videregivelsen af de pågældende optagelser i medfør af den finansielle lovgivning.

Det retslige grundlag

Det følger af § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger.

Af bemærkningerne til denne bestemmelse følger det, at videregivelsen eller udnyttelsen derfor kun kan ske, hvis der foreligger samtykke fra kunden eller i andre tilfælde, hvor der forligger lovhjemmel, ved sædvane eller efter en konkret vurdering.

Ligeledes følger det af bemærkningerne, at § 117 som udgangspunkt omfatter alle oplysninger.

Uanset om en videregivelse efter § 117 kan anses om berettiget er det en forudsætning, at selskabet alene har registreret kundeoplysninger, der er indsamlet på lovlig vis, og at det kun er den type oplysninger, der i givet fald videregives.

Finanstilsynet bemærker, at Datatilsynet har udtalt, at behandlingen af personoplysningerne i den konkrete sag er i strid med persondataloven, da disse er indsamlet i strid med straffelovens § 264a.

Finanstilsynets vurdering

Forsikringsselskabet har tidligere oplyst over for Datatilsynet, at formålet med optagelserne var at indsamle oplysninger om skadeslidte således at Arbejdsskadestyrelsen på et så fyldestgørende grundlag som muligt kunne træffe afgørelse om skadeslidtes erhvervsevnetab.

§ 117 i lov om finansiel virksomhed giver forsikringsselskabet mulighed for at give videregive oplysninger til Arbejdsskadestyrelsen for at få vurderet en skadelidts erhvervsevnetab, jf. arbejdsskadesikringslovens § 81 og erstatningsansvarslovens § 10.

I det der er lovhjemmel for videregivelsen fra selskabet til Arbejdsskadestyrelsen finder Finanstilsynet ikke, at selve videregivelsen af oplysninger og optagelserne, er i strid med § 117 i lov om finansiel virksomhed.

I den konkrete sag var de videregivende oplysninger dog indsamlet i strid med straffelovens regler, og der skal således foretages en vurdering af, om dette forhold gør, at videregivelsen er uberettiget og dermed i strid med § 117 i lov om finansielvirksomhed.

Det er Finanstilsynets vurdering, at formålet med § 117 i lov om finansielvirksomhed er, at det kun er oplysninger, der er indsamlet på lovlig vis, der må videregives, hvis videregivelsen vel og mærke er berettiget. Finanstilsynet finder derfor, at videregivelsen af de ulovlige optagelser i den konkrete sag er i strid med § 117 i lov om finansielvirksomhed.

Det er dog Finanstilsynets vurdering, at forsikringsselskabet på tidspunktet for optagelserne var af den opfattelse, at disse blev foretaget på lovlig vis, og at dette først ved en efterfølgende dom blev fastslået, at dette ikke var tilfældet. På denne baggrund har Finanstilsynet har valgt kun at påtale forholdet.

Klagevejledning

Finanstilsynets påtale kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

Offentliggørelse 

Det følger af § 354 b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og påtalen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside i anonymiseret form.

Med venlig hilsen

Annette Bjaaland Andersen   Camilla Gabriella Skov
Kontorchef     Fuldmægtig

Senest opdateret 25-08-2014