Lov om værdipapirhandel m.v. § 39, stk. 1 - Dom - Københavns Byret – NeuroSearch A/S

11-08-2014

Den 7. marts 2011 politianmeldte Finanstilsynet NeuroSearch A/S for overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 39 stk. 1, jf. § 38, stk. 1.

Der er den 8. august 2014 afsagt dom i sagen, jf. nedenstående resume.

I forbindelse med afslutningen af et fase III studie, MermaiHD-studiet, vedrørende Huntexil, som er et middel mod Huntingtons sygdom, udsendte NeuroSearch A/S en meddelelse til fondsbørsen, hvori det anføres, at man i studiet havde mødt det primære endpoint.

Det lægges i dommen til grund, at resultatet af MermaiHD-studiet var, at man så en vis forbedring af patienternes frivillige motoriske formåen, hvilket var første gang, man havde et produkt, som kunne forbedre situationen for patienter med Huntingtons sygdom, men i øvrigt, at det i studieprotokollen og i analyseplanen (SAP) anførte primary endpoint ikke var nået, idet den laveste p-værdi var 0,042 og derved større end primary endpoint, hvor p-værdien skulle være under 0,025 for at der var en statistisk signifikant forskel på behandlingerne med det aktive stof og placebo.

Der blev efterfølgende foretaget nye beregninger, hvor der blev foretaget en såkaldt CAG regulering. Efter denne regulering var p-værdien 0,020, og værdien var således lavere end primary endpoint.
CAG justeringen var ifølge den godkendte studieprotokol ikke en del af de statistiske justeringer, som skulle eller kunne foretages i forbindelse med beregningen af den p-værdi, som skulle sammenlignes med primary endpoint.

Uanset meddelelsen til fondsbørsen indeholder en række andre oplysninger om studiet og dets resultater, som også havde betydning for kursdannelsen, findes oplysningen om, at primary endpoint er mødt at være en oplysning, som mærkbart har betydning for kursdannelsen. Meddelelsen findes derfor at give urigtige signaler, som var egnede til at påvirke kursen.

Københavns Byret har idømt NeuroSearch A/S en bøde på 5 mio. kr.  

Da en børsmeddelelse med et korrekt indhold om MermaiHD-studiets resultat som ovenfor anført måtte antages tillige at have medført en stigning i selskabets aktiekurs, fandtes det ikke under de ovenfor anførte omstændigheder bevist, forholdene var begået under sådanne særligt skærpende omstændigheder som anført i straffelovens § 299 d, hvorfor NeuroSearch A/S frifandtes for overtrædelse af denne bestemmelse.

NeuroSearch A/S har anket dommen.

Dommen blev stadfæstet af Østre Landsret den 14. oktober 2015

Ovenstående resumé er offentliggjort i henhold til § 84 c, stk. 3 i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 27-10-2015