Redegørelse om inspektion i Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

09-04-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i januar og februar 2014 på inspektion hos Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede selskabets forretningsmodel, herunder forsikringsområdet, investeringsområdet, outsourcing, IT og kapital.

Sammenfatning og risikovurdering

Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt, er et nicheselskab, som sælger kasko- og ansvarsforsikringer til taxivognmænd i Danmark, hovedsageligt i hovedstadsområdet, hvor selskabet dækker 90 % af markedet. Selskabet anvender ikke assurandører, mæglere eller tegning af forsikringer igennem internettet.

Finanstilsynets gennemgang af bestyrelsens og direktionens arbejde tog udgangspunkt i bestyrelsesprotokollen samt politikker og retningslinjer, som bl.a. fastsætter risikoappetitten på investerings- og forsikringsområdet.

Selskabet har oplevet et markant fald i bruttopræmierne gennem årene 2008 – 2011. Faldet skyldes tilpasning af præmien som følge af konkurrencen fra andre selskaber, ligesom antallet af taxitilladelser har været faldende. Selskabets markedsandel er dog uændret. Gennemgang af selskabets hensættelser viser et negativt afløb i 2008, som følge af udviklingen i store personulykkesskader i 2007. Finanstilsynet havde ikke bemærkninger til selskabets samlede hensættelser.

Porteføljeforvaltning er outsourcet til to eksterne parter. Selskabet har gennem en årrække haft en meget konservativ investeringsstrategi bestående af stats- og erhvervsobligationer samt indskud i banker. Investeringsstrategien vil dog i løbet af de næste par år gennemgå en ændring, der bevirker, at selskabet får mulighed for at investere en mindre andel af formuen i aktier. Finanstilsynet gav selskabet et påbud om, at selskabets investeringsretningslinje skal indeholde et risikomål for de enkelte aktivtyper samt et overordnet risikomål. Derudover gav Finanstilsynets benchmark-analyser ikke anledning til bemærkninger.

Selskabet har outsourcet driften af IT, og den tilhørende outsourcingsaftale levede ved inspektionens start ikke op til kravene i outsourcingsbekendtgørelsen. Selskabet har i forbindelse med inspektionen indsendt en opdateret version af aftalen, som lever op til lovgivningens krav.

Efter implementeringen af et nyt IT-forsikringssystem sidst i 2013 kunne Finanstilsynet konstatere, at arbejdsbyrden i selskabet var blevet forøget og sagsbehandlingstiderne forlænget. I den anledning gav Finanstilsynet en risikooplysning til selskabet om en forøget risiko for forlænget sagsbehandling i forbindelse med overgangen til det nye IT-system. IT-systemet forventes færdigimplementeret medio 2014.

Ved gennemgangen af selskabets kapitalnødplan kunne Finanstilsynet konstatere, at kapitalnødplanen manglede tilstrækkelige operationelle procedurer. Selskabet fik derfor påbud om at sørge for at operationalisere den, så den kan anvendes i praksis og afpasse den efter selskabets solvenssituation og tidshorisont for iværksættelse af tiltagene.
 
Selskabet er efter den nye solvensbekendtgørelse klassificeret som et gruppe 1-forsikringsselskab. Selskabet har pr. 4. kvartal 2013 opgjort sit individuelle solvensbehov til 64,0 mio. kr. og kravet til basiskapitalens størrelse til 27,8 mio. kr. Selskabets basiskapital er opgjort til 162,6 mio. kr., og derved er selskabets solvensgrad i forhold til selskabets individuelle solvensbehov på 254 %. Selskabet har gennemført en testberegning af det nye solvensbehov i overensstemmelse med de nye regler. Selskabets kapital vurderes at være tilstrækkelig.

 

Senest opdateret 09-04-2014