Redegørelse om inspektion i Nykredit Livsforsikring A/S

28-04-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober-november 2013 på inspektion i Nykredit Livsforsikring A/S (herefter Nykredit Liv).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets forretningsmodel og den valgte risikoprofil. Gennemgangen tog udgangspunkt i bestyrelsens politikker og retningslinjer, som fastsætter risikoappetitten på investerings- og forsikringsområdet. Derudover gennemgik Finanstilsynet virksomhedens dokumentation for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan.

Sammenfatning og risikovurdering

Nykredit Liv indgår i Topdanmark-koncernen og er 100 pct. ejet af Topdanmark Livsforsikring A/S. Nykredit Liv er et af Danmarks mindste livs- og pensionsforsikringsselskaber.

Selskabet tilbyder livsforsikringsprodukter og syge- og ulykkesforsikringer til privatmarkedet. Produkterne tilbydes kunder i Nykreditkoncernen.

Selskabets gennemsnitlige omkostninger målt i forhold til hensættelserne ligger over en 5-årig periode markant højere end sammenlignelige selskaber. En del af dette kan forklares ved selskabets produktportefølje, som primært indeholder syge- og ulykkesforsikringer, hvor der er begrænset opsparingselement.

Finanstilsynet har konstateret, at der på dele af investeringsområdet ikke er fastsat tilstrækkelige rammer til direktionen, der entydigt definerer selskabets ønskede risikoprofil.

Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om, at bestyrelsen skal fastlægge det ønskede risikoniveau for selskabets markedsrenteprodukter og opsætte retningslinjer for disse, angive forudsætningerne for, at der kan ske afvigelser fra risikoniveauet, samt tage stilling til koncentrationsrisiko for midler, der dækker de forsikringsmæssige hensættelser. Selskabet har samtidig fået en risikooplysning om, at selskabet bør tage stilling til koncentrationsrisiko for øvrige midler.

På investeringsområdet har Finanstilsynet endvidere givet en risikooplysning som følge af, at selskabet på flere områder har rammer, der tager udgangspunkt i værdien på købstidspunktet. Derudover har Finanstilsynet givet et påbud om, at der skal ske rapportering til bestyrelsen på samtlige fastsatte rammer, samt et påbud om, at selskabets outsourcingkontrakt skal leve op til outsourcingbekendtgørelsen.

Det er Finanstilsynets vurdering, at den anvendte prissætning af risikodækningerne for markedsrenteprodukter fører til en rimelig behandling af forsikringstagerne.

Finanstilsynet har gennemgået selskabets forsikringsmæssige hensættelser, og vurderer, at de samlet set er tilstrækkelige.

Det gældende kapitalkrav for Nykredit Liv var ultimo 2013 det individuelle solvensbehov, som udgjorde ca. 54 mio. kr. mod en basiskapital på ca. 94 mio. kr., svarende til en solvensdækning på ca. 1,8. Finanstilsynet vurderer, at selskabet har tilstrækkelig kapital i forhold til de nye kapitalregler, der trådte i kraft 1. januar 2014.

 

 

Senest opdateret 28-04-2014