Politianmeldelse af GXG Markets A/S – optagelse af DKTI A/S til handel på GXG Official List uden forinden at have sikret sig, at der forelå et offentliggjort godkendt prospekt

30-04-2014

Finanstilsynets beslutning af 30. april 2014.Beslutningen har været forelagt Det Finansielle Råd

Finanstilsynet har besluttet at politianmelde GXG Markets A/S for overtrædelse af pligten til at sikre sig, at der ved optagelse af DKTI A/S til handel på GXG Official List, forelå et godkendt og offentliggjort prospekt, jf. § 21, stk. 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

DKTI A/S var til og med den 18. september 2013 optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen. Nasdaq OMX Copenhagen havde forinden – allerede den 11. juli 2013 – meddelt til markedet, at DKTI A/S ville blive slettet fra handel med virkning fra 19. september 2013, idet Nasdaq OMX Copenhagen vurderede, at DKTI A/S ikke længere opfyldte Nasdaq OMX Copenhagens betingelser for optagelse til handel.

DKTI A/S offentliggjorde onsdag den 18. september 2013 kl. 16:49:59 en selskabsmeddelelse, hvoraf det fremgår, at DKTI A/S havde ansøgt om optagelse til handel på GXG Official List. Det fremgår yderligere af selskabsmeddelelsen, at DKTI A/S samme dag modtog meddelelse fra GXG Markets A/S om, at ansøgningen var imødekommet. 

DKTI A/S var derfor i perioden fra 18. september 2013 kl. 16:49:59 og indtil markedspladsernes lukketid samme dag dobbeltnoteret på både Nasdaq NOMX Copenhagen og GXG Official List.

DKTI A/S har ikke i forbindelse med optagelse til handel på GXG Official List offentliggjort et godkendt prospekt, jf. § 23 i lov om værdipapirhandel m.v., eller opfyldt betingelserne for undtagelse til prospektpligten, jf. § 15, stk. 2 i bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro.

Det følger af § 21, stk. 2 i lov om værdipapirhandel m.v., at en operatør af et reguleret marked skal ved optagelse af værdipapirer til handel på det regulerede marked sikre sig, at reglerne fastsat i medfør af stk. 1 er overholdt, og at der foreligger et godkendt og offentliggjort prospekt, jf. § 23, stk. 2, og § 24, stk. 1.

Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at GXG Markets A/S, ved optagelse af DKTI A/S til handel på GXG Official List, har overtrådt § 21, stk. 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 30-04-2014