Redegørelse om inspektion i Lollands Bank A/S

01-03-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i Lollands Bank A/S. På inspektionen blev bankens væsentligste områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der efter Finanstilsynets opfattelse har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken har en traditionel forretningsmodel og udbyder traditionelle bankforretninger indenfor sit lokalområde, der er afgrænset til Lolland og Falster og for kunder med tilknytning til Lolland og Falster.

Banken modtog i fortsættelse heraf påbud om i højere grad at vurdere risici i relation til de løbende ændringer i bankens kundegrundlag, herunder andelen af fjernkunder, og betydningen heraf for bankens forretningsmodel.

Finanstilsynet gennemgik bankens 52 største engagementer samt en stikprøve på fire engagementer udvalgt fra overtrækslisten. De udvalgte engagementer svarede til 34 pct. af de samlede udlån. Derudover blev engagementer med medlemmer af bankens bestyrelse og direktion gennemgået.

Blandt de gennemgåede engagementer er der mange svage engagementer i forhold til sammenlignelige institutter. Den samlede andel af engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) udgjorde 40 pct. af den gennemgåede engagementsmasse. Herudover udgjorde 18 pct. af volumen meget svage engagementer uden OIV. Banken fik på den baggrund en risikooplysning om at følge bankens svage engagementer nøje.

Finanstilsynet konstaterede OIV i fem engagementer, hvor banken ikke på forhånd havde konstateret dette, og Finanstilsynets engagementsgennemgang medførte et påbud om forøgelse af bankens nedskrivninger på samlet ca. 16,4 mio. kr. pr. 30. september 2012. Finanstilsynet fandt endvidere flere eksempler på, at banken ikke var i besiddelse af aktuelle økonomiske oplysninger på debitorerne, hvilket også var tilfældet i flere svage engagementer Banken fik endvidere påbud om at styrke procedure for identifikation af OIV.

Finanstilsynet gav et påbud om, at bestyrelsens forhandlingsprotokol i langt højere grad skal beskrive de førte drøftelser. Der blev endvidere givet påbud om at styrke den løbende rapportering fra direktionen til bestyrelsen.

Banken modtog påbud om at sikre, at de enkelte bevillingsinstrukser i banken dels indeholder kontrollerbare grænser og dels ligger inden for bankens instruks. 

Banken fik også påbud om at udarbejde flere forretningsgange på likviditetsområdet, ligesom forretningsgangene på kreditområdet skal ajourføres som følge af kravene hertil i ledelsesbekendtgørelsen.

Banken fik ligeledes påbud om at foretage yderligere kompenserende foranstaltninger som følge af manglende funktionsadskillelse på kreditområdet pga. personsammenfald mellem bevilling og kontrol og rapportering.

Banken havde ved udgangen af september 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 10,8 pct. og den faktiske solvens til 16,7 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af inspektionen, at solvensbehovet ikke var tilstrækkeligt.

Finanstilsynet har efterfølgende modtaget bankens opgørelse af solvensbehovet pr. ultimo september 2012. Dette er opgjort til 12,4 pct. før nedskrivninger afledt af denne undersøgelse, svarende til 11,4 pct. efter nedskrivninger. Finanstilsynet har taget bankens opgørelse til efterretning.

 

Senest opdateret 01-03-2013