Redegørelse om inspektion i Vordingborg Bank A/S (privatkunder)

21-05-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i februar 2013 på inspektion i Vordingborg Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af risikoen ved bankens udlån til privatkunder og kreditstyringen på området. Inspektionen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i andre mindre institutter.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen en stikprøve på 73 udlånsengagementer på mindst 250.000 kr.

Banken havde umiddelbart inden Finanstilsynets besøg gennemgået sin privatkundeportefølje og selv fundet 5 engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Disse 5 engagementer havde haft OIV i længere tid.

Banken manglede derudover i 3 tilfælde at konstatere, at der var indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Det svarer til 4,1 pct. af de gennemgåede engagementer.

Der var i alt 12 engagementer med OIV i stikprøven. Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at den konstaterer OIV efter reglerne, så der i tide bliver vurderet et eventuelt nedskrivningsbehov.

Finanstilsynet fandt i gennemgangen af stikprøven nye nedskrivninger, der opregnet på alle bankens privatkundeengagementer på mindst 250.000 kr. svarer til et nedskrivningsbehov på 4,1 mio. kr. Henset til den usikkerhed, som var i stikprøven, har undersøgelsen ikke givet anledning til krav om nedskrivninger i andet end 5 konkrete tilfælde.

Finanstilsynet vurderede, at bankens klassifikation i forhold til rangordningen af kunderne i mange tilfælde (32 pct.) ikke var retvisende. Som oftest var klassifikationen for positiv. Det skal særligt bemærkes, at 18 pct. af kunderne i stikprøven manglede at blive klassificeret som svage. Finanstilsynet konstaterede yderligere, at banken ikke havde opdateret sin forretningsgang for risikoklassifikation af kunderne. Forkert klassifikation af kunderne indebærer en risiko for, at kreditstyringen bliver mangelfuld, at ledelsesinformationen ikke bliver retvisende, og at det opgjorte solvensbehov bliver forkert. Finanstilsynet gav derfor banken påbud om at sikre en retvisende klassifikation, herunder at banken rettidigt identificerer svage kunder samt løbende opdaterer forretningsgange.

Andelen af kunder med væsentlige svaghedstegn og kunder med OIV udgjorde herefter 33 pct. Boniteten af kunderne er under gennemsnittet i forhold til de øvrige undersøgte institutter.

Finanstilsynet fandt, at bankens skriftlige bevillingsgrundlag for så vidt angår beregning af rådighedsbeløbet i mange tilfælde ikke gav et retvisende billede af kreditrisikoen, hvorfor banken risikerer at træffe forkerte beslutninger. Banken fik påbud om at forbedre kvaliteten af beslutningsgrundlaget.

Banken har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2012 til 12,9 procent. Den faktiske solvens pr. 31. december 2012 var 13,7 procent.

Inspektionen har ikke omfattet en gennemgang af bankens samlede solvensbehov. Finanstilsynet forventer, at banken forholder sig til inspektionens konklusioner ved næste opgørelse af solvensbehovet.

 

 

Senest opdateret 21-05-2013