Påbud om godkendelse af lønpolitik af det øverste organ – Sønderhå-Hørsted Sparekasse - Lov om finansiel virksomhed § 77 d, stk. 1

17-09-2012

Finanstilsynets afgørelse af 11. september 2012. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd

1. Finanstilsynets afgørelse

Sønderhå-Hørsted Sparekasse har handlet i strid med § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og § 4 i bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder (herefter benævnt aflønningsbekendtgørelsen) ved at virksomhedens lønpolitik ikke er godkendt af virksomhedens øverste organ.

Finanstilsynet påbyder i medfør af § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og § 4 i aflønningsbekendtgørelsen, Sønderhå-Hørsted Sparekasse senest 2 måneder fra dato at få lønpolitikken godkendt af virksomhedens øverste organ, som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse skal senest 2 måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

2. Sagsfremstilling

Som led i sit risikobaserede tilsyn har Finanstilsynet i 2011 anmodet samtlige finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder om at bekræfte, at virksomheden har en lønpolitik, som er godkendt af virksomhedens øverste organ.

Den 15. april 2011 modtog Finanstilsynet lønpolitikken for Sønderhå-Hørsted Sparekasse (herefter benævnt Sparekassen), hvoraf det fremgik, at lønpolitikken var blevet godkendt af bestyrelsen.

Finanstilsynet har efterfølgende spurgt Sparekassen om, hvorvidt lønpolitikken er godkendt af virksomhedens øverste organ.

Sparekassen har den 1. marts 2012 afkræftet, at lønpolitikken er blevet godkendt af virksomhedens øverste organ.

Den 23. juli 2012 sendte Finanstilsynet udkast til påbud i høring hos Sparekassen. Høringsbrev og udkast til påbud af 23. juli 2012 er vedlagt som bilag 1.

Finanstilsynet modtog den 23. august 2012 Sparekassens høringssvar. Høringssvar vedlagt som bilag 2.

I høringssvaret angiver Sparekassen, at den anerkender, at lønpolitikken grundet en fodfejl ikke er godkendt af Sparekassens repræsentantskab.

I høringssvaret angiver Sparekassen endvidere, at Finanstilsynets udkast til påbud har været forelagt for bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 20. august 2012, og at Sparekassen har til hensigt at efterkomme påbuddet, idet lønpolitikken vil blive behandlet som et selvstændigt punkt på dagsorden ved næstkommende repræsentantskabsmøde, som afholdes den 1. november 2012,

I høringssvaret beder Sparekassen Finanstilsynet om at genoverveje, om Sparekassens fodfejl godtgør, at der skal udstedes et påbud for overtrædelsen.

3. Retligt grundlag

Det følger af § 71, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, at:

”En finansiel virksomhed skal have effektive former for virksomhedsstyring, herunder (..)

9) en lønpolitik og –praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.”

Det fremgår af § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at:

”Inden en finansiel virksomhed eller finansiel holdingvirksomhed indgår aftale om variabel løn eller fratrædelsesgodtgørelse med et medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion, skal virksomhedens øverste organ have godkendt virksomhedens lønpolitik, jf. § 71, stk. 1, nr. 9, herunder retningslinjer for tildeling af variabel løn samt retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser.”

Ifølge bemærkningerne til § 77 d, stk. 1, står følgende:

”Det foreslås i stk. 1, at der indsættes reglern om ”say on pay” i den betydning, at det øverste organ i den finansielle virksomhed eller finansielle holdingvirksomhed – oftest generalforsamlingen – skal træffe afgørelse om virksomhedens lønpolitik, herunder retningslinjer for tildeling af variabel løn samt retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelser.

Forslaget skal søge at styrke kapitalejernes indflydelse på virksomhedens lønpolitik og betyder, at generalforsamlingens manglende godkendelse af lønpolitikken vil medføre krav om, at bestyrelsen skal vedtage en lønpolitik, der igen skal forelægges til godkendelse for generalforsamlingen. Helt konkret betyder kravet endvidere, at virksomheden ikke kan indgå en aftale om variabel løn eller om fratrædelsesgodtgørelse med medlemmer af virksomhedens bestyrelse eller direktion, inden den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik er godkendt af virksomhedens øverste organ.”

Af § 4 i aflønningsbekendtgørelsen fremgår det, at:

”Bestyrelsen skal fastlægge virksomhedens lønpolitik, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelser, for så vidt angår personerne nævnt i § 2, og har ansvaret for dens gennemførelse. Den fastlagte lønpolitik skal godkendes af virksomhedens øverste ledelsesorgan, jf. § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.”

§ 4 i aflønningsbekendtgørelsen skal læses i overensstemmelse med § 71, stk. 1, nr. 9 og § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som pålægger virksomhederne at have en bestyrelsesfastlagt lønpolitik, som er godkendt af virksomhedens øverste organ.

Af afsnit 1.2 i vejledning nr. 9093 af 7. februar 2012 om fortolkning af § 71, stk. 1, nr. 9 og §§ 77 a-d i lov om finansiel virksomhed, samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder (herefter benævnt aflønningsvejledningen) fremgår:

”Lønpolitikken skal godkendes af virksomhedens øverste ledelsesorgan, dvs. af generalforsamlingen eller repræsentantskabet. Kravet om godkendelse af lønpolitikken – det såkaldte ”say-on-pay-princip” – udspringer af den politiske aftale og fremgår af FIL § 77 d, stk. 1, og bekendtgørelsens § 4.

Lønpolitikken skal godkendes som et separat punkt på dagsordenen efter samme principper som gælder for godkendelse af incitamentsprogrammer efter selskabslovens § 139. En lønpolitik kan således ikke godkendes som en del af formandens beretning.”

4. Vurdering

Finanstilsynets vurderer at Sparekassens lønpolitik ikke er godkendt af virksomhedens øverste organ, som påkrævet efter § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og § 4 i aflønningsbekendtgørelsen.

Finanstilsynet har gennemgået Sparekassens høringssvar af 23. august 2012, hvor Sparekassen anerkender, at lønpolitikken ikke er godkendt af Sparekassens repræsentantskab.

Sparekassens høringssvar tilvejebringer ikke nye faktuelle oplysninger i sagen.

Finanstilsynet noterer sig, at lønpolitikken forventes behandlet som et selvstændigt punkt på dagsordenen ved næstkommende repræsentantskabsmøde den 1. november 2012.

5. Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

6. Offentliggørelse

Det følger af § 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Det Finansielle Virksomhedsråd. Påbuddet vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.
 

Senest opdateret 17-09-2012