Redegørelse om inspektion i Helgenæs Sparekasse

01-10-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni 2012 på inspektion i Helgenæs Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentligste risikoområde blev gennemgået. Finanstilsynet havde særligt fokus på kreditområdet og opgørelse af solvensbehovet.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er at tilbyde ud- og indlånskonti til privatkunder fra hele landet.

Helgenæs Sparekasse har gennem de seneste to år - navnlig i 2011 – haft en meget høj udlånsvækst. Udlånene er primært sket til kunder, hvis økonomi bliver administreret af økonomikonsulenter. Mængden af og kreditkvaliteten i disse udlån udgør efter Finanstilsynets opfattelse en uforholdsmæssig stor risiko for sparekassen. Finanstilsynet gav derfor sparekassen en risikooplysning herom den 4. april 2012, og efterfølgende den 11. juli 2012 fik sparekassen påbud om at stoppe udlån til denne type kunder indtil Finanstilsynets næste inspektion, som forventes foretaget inden for de næste 12 måneder.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at sparekassen ikke i tilstrækkelig omfang gjorde sig klart, hvilke risici sparekassen påtog sig i forbindelse med de den store vækst i udlån til det nævnte kundesegment. Finanstilsynet vil på denne baggrund vurdere, hvilke konsekvenser der skal drages i forhold hertil i relation til ledelsens egnethed.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen sparekassens 30 største engagementer, 2 nye engagementer blandt de 30 største, en stikprøve på 35 engagementer af sparekassens engagementer mellem 200.000 – 537.000 kr. samt sparekassens engagementer med direktion og bestyrelse. I alt svarer de gennemgåede engagementer til ca. 50 pct. af den samlede udlånsmasse.

Engagementsgennemgangen viste, at kreditstyringen er mangelfuld og opfølgningen utilstrækkelig.

Inspektionen gav anledning til yderligere nedskrivning på 140.000 kr. på et enkelt engagement.

Sparekassen fik desuden flere påbud på kreditområdet, bl.a. i forhold til forretningsmodel og om uddybning, tilpasning og overholdelse af sparekassens kreditpolitik. Der blev givet påbud om, at bestyrelsen skal modtage kvartalsvis rapportering på kreditområdet i stedet for som nu årlig. Derudover skal sparekassen udarbejde en forretningsgang for nedskrivninger.

Sparekassen fik påbud om at protokollere bestyrelsens drøftelser samt at tydeliggøre i protokollen, hvilke engagementer, der er bevilget af bestyrelsen.

Herudover fik sparekassen enkelte andre påbud samt en påtale for, at direktionen har handlet med aktier og obligationer på sparekassens vegne og dermed overtrådt beføjelserne i bestyrelsens instruks til direktionen. 

Sparekassen opgjorde pr. ultimo 2011 sparekassens solvensbehov til 10,2 pct.

Finanstilsynet vurderede ved inspektionen, at solvensbehovet skulle øges. Sparekassen har efterfølgende indberettet et solvensbehov på 13,3 pct. Finanstilsynet har taget dette til efterretning.

Bankens faktiske solvens udgjorde ultimo juni 2012 14,7 pct.

Finanstilsynet gav på den baggrund sparekassen en risikooplysning om, at den solvensmæssige overdækning er yderst beskeden.
Sparekassen har indlånsoverskud og tilstrækkelig likviditetsmæssig overdækning.

 

Senest opdateret 01-10-2012