Redegørelse om inspektion i Lærernes Pension Forsikringsaktieselskab

30-11-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni – juli måned 2012 på inspektion i Lærernes Pension Forsikringsaktieselskab (Lærernes Pension).

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets ledelse og organisation, forsikringsforretning, investeringer, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og outsourcing.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Lærernes Pension administrerer pensionsordninger for mere end 130.000 medlemmer. Selskabet udbyder primært traditionelle gennemsnitsrenteprodukter med ret til bonus. Ordningerne er omfattet af ydelsesgarantier på mellem 0 og 2,5 pct. med en gennemsnitlig grundlagsrente på 0,7 procent ultimo 2011. Størstedelen af administrationen er outsourcet til Forca A/S.

Lærernes Pension har for de overenskomstbaserede ordninger valgt at benytte muligheden for at fravige kontributionsprincippets inddeling af medlemsbestanden i homogene grupper i forhold til rente, risiko og omkostninger. Finanstilsynet vurderer, at bestyrelsen dermed skal have et øget fokus på risikoen for systematisk omfordeling imellem medlemmerne.

Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at forbedre centrale følsomhedsanalyser i opgørelsen af det individuelle solvensbehov, og om at bestyrelsen løbende skal orienteres om, hvordan de væsentlige risici i det individuelle solvensbehov udvikler sig. Selskabet har ikke overfor Finanstilsynet kunne dokumentere at bestyrelsen er tilstrækkeligt aktivt involveret i arbejdet med opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Finanstilsynet vil følge op på bestyrelsens involvering ved den næstkommende godkendelse af opgørelsesmetoden.

Selskabet har endvidere fået påbud om at sikre en større forankring i bestyrelsen af de outsourcede aktiviteter gennem fastlæggelse af konkrete retningslinjer, så der sikres et tilstrækkeligt grundlag for den løbende vurdering af, om opgavevaretagelsen af outsourcede aktiviteter foregår tilfredsstillende.

Lærernes Pension har medio 2012 opgjort selskabets kapitalkrav til 1,1 mia. kr. Basiskapitalen udgjorde på samme tid 3,4 mia. kr. således at selskabets solvensgrad var på 3,1.

Senest opdateret 30-11-2012