Redegørelse om inspektion i DiBa Bank A/S

23-11-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i august og september 2012 på inspektion i DiBa Bank A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. 

2. Sammenfatning og risikovurdering

Banken har en traditionel forretningsmodel koncentreret om udlån og indlån, og afgrænset til traditionelle produkter på kredit- og markedsrisikoområdet.  En stor del af bankens mindre udlånsengagementer under 500.000 kr. relaterer sig til DiBa billån. Bankens udlån er særligt koncentreret om Vest- og Sydsjælland samt Bornholm. Bankens udlån til private udgør 42 pct. af de samlede udlån, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet for mindre pengeinstitutter (gruppe 3) på 47 pct. 

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen bankens 37 største udlånsengagementer, en stikprøve på 165 af bankens øvrige engagementer samt alle engagementer med bankens direktion og bestyrelse. De 37 største engagementer udgør ca. 27 pct. af bankens udlån og garantier.

Bankens største branche er relateret til fast ejendom med en eksponering på 19 pct. af de samlede udlån, hvor gennemsnittet for pengeinstitutter i gruppe 3 er ca. 6 pct. Flere af bankens ejendomsengagementer er med nedskrivning og rentenulstilling.  Der er således også objektive indikationer for værdiforringelse (OIV) på 12 ud af de 37 største engagementer.

Banken fik på baggrund af Finanstilsynets gennemgang påbud om at øge nedskrivningerne med 44,5 mio.kr. heraf 37,5 mio.kr. på 4 store engagementer. Herudover fik banken påbud om at nedskrive 1,5 mio.kr. på en investeringsejendom.

Finanstilsynet havde inden undersøgelsen anmodet bankens revision om at foretage stikprøve af udlån til private kunder, da bankens nedskrivninger er lavere end sammenlignelige institutter. Stikprøven viste, at nedskrivningerne var tilstrækkelige.

Banken fik enkelte påbud på kreditområdet og ledelsesområdet.

Banken har en lav kernekapital, som fremadrettet bør øges i takt med den ansvarlige kapital skal indfries.

Banken havde ved inspektionen hensat 20,7 mio.kr til tab på retssagen vedrørende Scandinotes/Kalvebod obligationer. Finanstilsynet bad banken genberegne denne med udgangspunkt i landsrettens kendelse. Efterfølgende er der endvidere faldet kendelse i højesteret. Banken har nu øget hensættelsen til i alt 50 mio.kr. Finanstilsynet har ikke bemærkninger til denne hensættelse.
 
Banken havde ultimo juni 2012 opgjort solvensbehovet til 13,1 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af inspektionen, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt. Den faktiske solvens udgjorde 18,3 pct.

 

Senest opdateret 23-11-2012