Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (landbrugskunder)

30-03-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Danske Bank A/S i februar 2012. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af landbrugsområdet, hvor også andre større banker (gruppe 1) blev undersøgt. Inspektionen omfattede kreditområdet vedrørende landbrugskunder med heltidsbrug indenfor svinebrug, kvægbrug eller planteavl. Området var udvalgt på baggrund af en risikovurdering set i lyset af den generelle økonomiske udvikling for landbrugsområdet.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Bankens udlån til landbrugskunder med heltidsbrug indenfor svinebrug, kvægbrug eller planteavl udgjorde pr. 31. december 2011 2,4 pct. af udlånsporteføljen i Danmark. 

Finanstilsynet havde til inspektionen udvalgt bankens 10 største landbrugsengagementer og en stikprøve på 40 landbrugsengagementer over 5 mio. kr. Antallet af udvalgte engagementer var mindre end ved almindelige funktionsundersøgelser, da formålet med inspektionen blandt andet var at sammenligne bankens håndtering af landbrugsområdet med øvrige større bankers.

Finanstilsynet vurderede, at landbrugssegmentet som forventet og i lighed med andre danske banker var forbundet med forhøjet risiko som følge af dårlig indtjening og likviditet samt faldende jordværdier.

Inspektionen gav ikke anledning til påbud til banken.

Banken har en tilfredsstillende kreditstyring af landbrugskunderne, herunder foretager banken grundige analyser og forholder sig kritisk til sagerne.

Finanstilsynet vurderede, at bankens kreditmæssige rangordning af kunderne, der blandt andet anvendes til solvensopgørelsens risikovægtede poster, var retvisende.

Finanstilsynet vurderer, at der er objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i de tilfælde, hvor der er negativ eller utilstrækkelig drift og/eller likviditet, og der samtidig er reel negativ egenkapital.

På inspektionen blev der kun identificeret få sager med OIV, som banken ikke selv havde identificeret.

Finanstilsynet vurderede, at banken nedskriver tilstrækkeligt, og at sammenlignet med de øvrige større banker nedskriver banken mere på kunder med sammenlignelige risici. Banken værdiansætter i flere tilfælde landbrugsaktiver lavere i nedskrivningsberegningerne end Finanstilsynet.

Danske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2011 til 10,0 procent. Den faktiske solvens pr. 31. december 2011 var 17,9 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 30-03-2012