Redegørelse om inspektion i Sparekassen Faaborg A/S

29-06-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i april og maj måned 2012 på inspektion i Sparekassen Faaborg A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle de væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel består primært i at betjene privatkunder og mindre og mellemstore erhvervskunder på Fyn. Sparekassen har dog en del ejendomsrelaterede engagementer også uden for markedsområdet.

Sparekassen har en eksponering mod erhverv på ca. 70 pct. hvoraf ejendomme udgør en væsentlig del. Eksponeringen mod ejendomsengagementer er høj og ligger på 23 pct. pr. 31. marts 2012, hvilket er væsentligt over gennemsnittet for de mindre institutter (gruppe 3) på 6,1 pct. Sparekassen har fået en risikooplysning herom.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen i alt 195 engagementer bestående af de 35 største engagementer, udvalgte stikprøver samt alle engagementer med direktion og bestyrelse. De gennemgåede engagementer svarede til 53 pct. af sparekassens samlede udlånsengagementer.

Der var objektiv indikation for værdiforringelse på 23 af de 35 største engagementer, og det er således Finanstilsynets vurdering, at boniteten blandt de største engagementer er ringere end i sammenlignelige institutter. 

Finanstilsynet fandt, at der samlet set skulle nedskrives i alt 167 mio. kr. hvoraf sparekassen nedskrev ca. 33 mio. kr. i regnskabet for 1. kvartal 2012. De resterende 134 mio. kr. nedskrives i 2. kvartal.

Finanstilsynet fandt eksempler på såkaldte parkeringshandler, der ikke gør engagementerne bedre, da de nye debitorer ikke løber nogen reel risiko i form af andre sikkerhedsstillelser eller kautioner.

Sparekassen fik en risikooplysning om, at de mange store engagementer med datterselskaber og aktionærer, der for fleres vedkommende har dårlig bonitet, medfører en forhøjet koncernrisiko og bør nedbringes.

Sparekassen fik endvidere en påtale om en betydelig overskridelse af reglen om begrænsning af store engagementer, da Finanstilsynet fandt, at to engagementer er indbyrdes forbundne og fremover skal ses under et.

Sparekassen havde ved udgangen af marts 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 12,6 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet ikke var tilstrækkeligt.

Finanstilsynet modtog efterfølgende sparekassens reviderede opgørelse af solvensbehovet. Dette er pr. 31. marts 2012 nu opgjort til 13,1 pct. efter de samlede nedskrivninger på i alt 167 mio. kr. Finanstilsynet har taget sparekassens opgørelse til efterretning. Den faktiske solvens ultimo marts 2012 er efter de nye nedskrivninger 16,6 pct.

Finanstilsynet gav på baggrund af undersøgelsen en række påbud på kreditområdet. Sparekassen fik blandt andet påbud om at ændre kreditinstrukser, så det sikres, at ingen medarbejdere videredelegerer større beføjelser, end de selv har fået tildelt. Sparekassen fik endvidere en risikooplysning om, at direktørens instruksgrænse er høj, hvilket indebærer, at bestyrelsen kun behandler få engagementer.

Sparekassen likviditetsoverdækning er tilfredsstillende, men sparekassen fik enkelte påbud i forhold til styring og rapportering på likviditetsområdet.

Endelig fik sparekassen også påbud om, at bestyrelsesprotokollen i højere grad skal afspejle de drøftelser, der foregår på møderne.

 

Senest opdateret 29-06-2012