Redegørelse om inspektion i Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S

25-06-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i april 2012 på inspektion i Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S.

Selskabet fik tilladelse som fondsmæglerselskab i august 2011 og havde inden da tilladelse som investeringsrådgiver. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på bestyrelsen og direktionens arbejde, investorbeskyttelse samt kravene til værdipapirhandlere, herunder compliance.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at yde formueforvaltning (skønsmæssig porteføljepleje) til privatpersoner. Derudover udarbejder selskabet en række investeringsanalyser især til brug for landbrugssektoren.

Det er Finanstilsynets overordnede vurdering, at selskabet ikke i tilstrækkelig omfang har fokus på at sikre, at selskabet overholder lovgivningen for fondsmæglerselskaber, hvilket bevirker, at der er en øget risiko for, at der sker lovovertrædelser samt, at disse ikke opdages.

Finanstilsynet har således påpeget en række forhold, hvor selskabet ikke overholder lovgivningen for værdipapirhandlere. Eksempelvis har selskabet ikke udført uafhængige kontroller af de udførte handler. Finanstilsynet har desuden påtalt, at selskabet i flere tilfælde har udført investeringsrådgivning uden på forhånd at have vurderet, hvilken rådgivning, der er egnet for kunden. Derudover har selskabet fået et påbud om at sikre, at selskabet indgår skriftlige aftaler med samtlige kunder inden udførelse af investeringsrådgivning.

Det er endvidere Finanstilsynets indtryk, at der generelt i selskabet, herunder i selskabets bestyrelse, er begrænset erfaring med den finansielle lovgivning.

Finanstilsynet har derfor givet bestyrelsen et påbud om at vurdere, hvorvidt bestyrelsen tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Desuden har Finanstilsynet givet selskabet påbud om at vurdere, hvorvidt compliancefunktionen har de nødvendige ressourcer og kompetencer.

Finanstilsynet har desuden givet selskabet påbud om, at bestyrelsen og direktionen ved opgørelsen af selskabets individuelle solvens¬behov skal dokumentere, at de risici, hvor der ikke er afsat kapital, er uvæsentlige, samt at bestyrelsen og direktionen skal tage stilling til alle de potentielle risici, som selskabet er udsat for. På det foreliggende grundlag fandt Finanstilsynet det dog ikke nødvendigt at øge solvensbehovet.

Derudover har Finanstilsynet givet selskabet flere påbud af administrativ karakter.

 

Senest opdateret 25-06-2012