Redegørelse om inspektion i Frøslev-Mollerup Sparekasse

02-07-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2012 på inspektion i Frøslev-Mollerup Sparekasse.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen har en traditionel forretningsmodel koncentreret om udlån og indlån og afgrænset til traditionelle produkter på kredit- og markedsrisikoområdet. Sparekassens udlån er koncentreret til lokalområdet på Mors med enkelte udlån til kunder uden for lokalområdet, som tidligere har boet i lokalområdet eller har forbindelse hertil. Sparekassens udlån til private udgør 58 pct. af de samlede udlån, hvilket er højere end gennemsnittet for mindre pengeinstitutter, som er på 44 pct. Sparekassens største udlånsbranche er landbrug, som udgør 16 pct. af det samlede udlån, hvor gennemsnittet for mindre pengeinstitutter er ca. 8 pct.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen sparekassens 29 største udlånsengagementer svarende til ca. 29 pct. af de samlede udlånsengagementer. Derudover blev samtlige engagementer med sparekassens direktion og bestyrelse gennemgået.

Der er OIV (objektiv indikation for værdiforringelse) på 7 ud af de 29 største engagementer. Finanstilsynet vurderede, at sparekassens nedskrivninger på 3 engagementer var for lave. Sparekassen har efterfølgende i alt nedskrevet ca. 1,7 mio. kr. på de tre engagementer.

Sparekassen har mange forretningsgange mv., som ofte er meget lange i forhold til sparekassens størrelse. Sparekassen fik derfor en risikooplysning om generelt at tilrette disse til sparekassens størrelse og forretningsområder, da der ellers kan være en risiko for uoverskuelighed og gentagelser i de forskellige dokumenter. Dermed kan der også være risiko for modstridende regler, hvis alle ikke løbende ajourføres.

Sparekassen fik påbud om hvert kvartal at rapportere til bestyrelsen om sparekassens efterlevelse af kreditpolitikken samt indsætte konkrete grænser for rapportering på kreditområdet.

Sparekassen havde ultimo 2011 opgjort solvensbehovet til 11,2 pct. På baggrund af undersøgelsens resultater vurderer Finanstilsynet, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt. Den faktiske solvens udgjorde 23 pct.

 

Senest opdateret 02-07-2012