Redegørelse om inspektion i FIH Erhvervsbank A/S

02-07-2012

 

Indledning

Finanstilsynet har i marts 2012 været på inspektion i FIH Erhvervsbank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af bankens markedsrisikoområde. Inspektionen har omfattet en gennemgang af organisation, opgaver, politik, retningslinjer og beføjelser, kontroller samt rapportering på markedsrisikoområdet. Derudover blev bankens compliancefunktion for så vidt angår værdipapirhandelsområdet gennemgået. Endvidere blev bankens arbejde med operationel risiko samt modpartsrisiko gennemgået.

Sammenfatning og risikovurdering

Den af bestyrelsen fastsatte risikoprofil på markedsrisikoområdet er lav til moderat.

Bankens markedsrisici opstår dels som følge af kundehandler dels som følge af bankens egne positioner.

Investeringerne i egenbeholdningen foretages inden for de rammer, der er fastsat af FIH Erhvervsbank A/S’ ledelse. Rammerne er fastlagt med henblik på at sikre en diversificering af porteføljen og afspejler samtidig, at formålet med egenbeholdningen er at opnå det højest mulige absolutte afkast med en lav risiko. Der tages hensyn til likviditets- og fundingstrategien ved investering af midlerne.

Inspektionen gav anledning til et påbud om at ændre en intern instruks sådan, at det sikres, at modtageren af instruksen er bemyndiget til at videredelegere beføjelser til alle de afdelinger, som der rent faktisk sker videredelegering til. Derudover gav inspektionen ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

 

Senest opdateret 02-07-2012