Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S (depotselskab for Alm. Brand Invest)

02-07-2012

Indledning

Finanstilsynet var i november 2011 på inspektion i Alm. Brand Bank A/S vedrørende bankens opgave som depotselskab for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens udførelse af de pligter, der påhviler banken i varetagelsen af denne opgave samt bankens forretningsgange på området. 

Sammenfatning

Alm. Brand Bank A/S er depotselskab for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen følgende væsentlige konklusioner om bankens varetagelse af sin depotselskabsfunktion.

Finanstilsynet har påtalt, at der på tidspunktet for undersøgelsen af Alm. Brand Bank A/S ikke var de nødvendige faglige kvalifikationer tilstede i bankens depotselskabsfunktion til at sikre en betryggende håndtering af de afledte finansielle instrumenter, en af afdelingerne i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest havde positioner i.

Banken har efter undersøgelsen redegjort for, hvordan yderligere resurser er tilført depotselskabsfunktionen. Finanstilsynet har taget redegørelsen til efterretning.

Finanstilsynet har endvidere påtalt, at Alm. Brand Bank A/S i 2010, som depotselskab for en investeringsforening overdrog foreningens formue til en anden bank, uden først at have sikret sig, at den modtagende bank var godkendt som depotselskab for investeringsforeningen.

Alm. Brand Bank A/S har efter inspektionen meddelt, at banken har ændret sine processer, således at det sikres, at der før en investeringsforenings formue overføres til en anden bank, sker en kontrol af, at den modtagende bank er godkendt af Finanstilsynet som depotselskab for investeringsforeningen.

Finanstilsynet har givet Alm. Brand Bank A/S et påbud om at indføre en fyldestgørende kontrol af foreningens emissions- og indløsningspriser. Finanstilsynet har herunder påbudt banken at foretage en vurdering af, om det kun er de nødvendige omkostninger, der indgår i emissionstillægget og indløsningsfradraget. Videre har tilsynet påbudt banken, at udarbejde skriftlige forretningsgange for kontrol af emissions- og indløsningspriser og for, hvordan depotselskabet vil vurdere overskridelserne og, hvilke konsekvenser overskridelserne skal have.

Herudover gav Finanstilsynet et antal påbud og påtaler af bl.a. administrativ karakter.

Senest opdateret 02-07-2012