Lov om finansiel virksomhed § 64, stk. 2, nr. 4 - Vurdering af bestyrelsesmedlems egnethed

20-12-2012

Finanstilsynets afgørelse af 17. december 2012. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

1. Afgørelse

Finanstilsynet finder ikke, at [Udeladt] kan anses for at opfylde kravene til egnethed og hæderlighed, som er påkrævet for at deltage i ledelsen af et livsforsikringsselskab, jf. lov om finansiel virksomhed § 64, stk. 2, nr. 4. [Udeladt] kan derfor ikke godkendes som bestyrelsesmedlem i [Udeladt].

2. Sagsfremstilling

[Udeladt] indtrådte i bestyrelsen for[Udeladt] A/S den [Udeladt og har siden den [Udeladt også siddet i bestyrelsen for Fonden for[Udeladt] (herefter Fonden) i flere omgange og fast siden [Udeladt.

Fonden for[Udeladt] A/S og en række af fondens datterselskaber har et samlet engagement af betydelig størrelse i [Udeladt] A/S.

I perioden 2005-2009 er det samlede engagement med engagementsgruppen løbende blevet udvidet til forskellige formål og forskellige koncerndeltagere, jf. i øvrigt vedhæftede bilag 1, der beskriver låneformål og hvilken koncerndeltager et engagement er givet til i perioden [Udeladt].

I forbindelse med inspektion i[Udeladt] A/S i foråret 2012 konstaterede Finanstilsynet, at der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på engagementet med Fonden og dennes datterselskaber og på denne baggrund påbød Finanstilsynet pr. [Udeladt] [Udeladt] at nedskrive [Udeladt]. på engagementet.

[Udeladt] var medlem af bestyrelsen for Fonden, der har påført[Udeladt] et tab på [Udeladt].kr. i form af den foretagne nedskrivning på engagementet.  Da [Udeladt] også var medlem af bestyrelsen i [Udeladt] har han således overtrådt forbuddet mod, at ledelsesmedlemmer ikke må påføre den finansielle virksomhed, som de sidder i ledelsen af, et tab eller risiko for tab. Forbuddet gælder hvad enten tabet skyldes ledelsesmedlemmets egen økonomiske situation eller er påført via selskaber, som ledelsesmedlemmet deltager i driften af. Dette fremgår direkte af ordlyden i § 64, stk. 2, nr. 3. Efter Finanstilsynets praksis er det ikke et krav, at tabet skal være realiseret. Det faktum, at banken har lidt et regnskabsmæssigt tab er således tilstrækkeligt for, at bestemmelsen er overtrådt.

Det var derfor Finanstilsynets opfattelse, at [Udeladt] som bestyrelsesmedlem i Fonden har deltaget i ledelsen af et selskab, hvis aktiviteter har medført, at[Udeladt] har måttet nedskrive deres engagement og derfor må anses for at have lidt et tab.

Finanstilsynet meddelte på det afsluttende møde, at inspektionen og gennemgangen af Fondens engagement ville medføre en fornyet vurdering af ledelsens egnethed.

Inden Finanstilsynet traf en afgørelse valgte flere af medlemmerne af bestyrelsen i[Udeladt] at trække sig fra bestyrelsen.
 
[Udeladt] har efterfølgende henvendt sig til Finanstilsynet og bedt om at få en forhåndstilkendegivelse af om han vil kunne anses for egnet til at varetage et hverv som bestyrelsesmedlem i [Udeladt].

3. Retligt grundlag

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Det følger af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m. fl. § 51, at en bank på balancedagen skal vurdere om der er en objektiv indikation for at bankens tilgodehavender og udlån er værdiforringede.

Det følger videre af bekendtgørelsens § 52, stk. 3, jf. stk. 2. at såfremt der er en objektiv indikator for værdiforringelse, f.eks. at debitor er i betydelige økonomiske vanskeligheder og at dette vil påvirke de forventede fremtidige betalinger fra udlånet, skal udlånet nedskrives med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger fra udlånet.

Lov om finansiel virksomhed

Uansvarlighed – FiL § 64, stk. 2, nr. 4
I henhold til FiL § 64, stk. 2, nr. 4 kan et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed ikke bestride hvervet som bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende har udvist en adfærd, der giver anledning til at antage, at den pågældende ikke vil kunne varetage hvervet som bestyrelsesmedlem på forsvarlig måde.

Finanstilsynet kan i henhold til FiL § 351, stk. 2. påbyde et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed at nedlægge sit hverv i den finansielle virksomhed indenfor en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter FiL § 64, stk. 2 ikke kan bestride stillingen.

Vurderingen af om FiL § 64, stk. 2, nr. 4 er overtrådt skal ske på baggrund af en samlet vurdering af den pågældendes adfærd i den periode, hvor personen har bestridt den pågældende stilling.

Formålet med bestemmelsen om kravet til ledelsesmedlemmets egnethed og hæderlighed er at sikre, at et medlem af ledelsen besidder en fyldestgørende erfaring til at kunne påtage sig de ledelsesmæssige opgaver, som stillingen kræver, og at vedkommende i sin ledelse af virksomheden handler på en måde, der sikrer og bevarer omverdenens tillid til den pågældende virksomhed og den finansielle sektor som helhed.

Reglerne om ledelse og egnethed er en modifikation til det generelle princip om den private ledelsesret, hvorefter det suverænt er en privat virksomheds egne organer, der bestemmer, hvem der skal lede en virksomhed.

Modifikationen er begrundet i den store samfundsmæssige interesse i at opbygge og bevare en stabil og veldrevet finansiel sektor, hvilket er beskrevet i bemærkningerne til L175 fremsat 26. marts 2010.

Det fremgår tillige af bemærkningerne til den seneste skærpelse af bestemmelsen i FiL § 64, stk. 2, nr. 4, at

”De finansielle virksomheder, som er kollapset under den nuværende finansielle krise, har generelt været karakteriseret ved, at virksomhederne havde anlagt en meget ekspansiv og risikopræget strategi, og at ledelsen ikke havde sikret sig, at der var effektive og tilstrækkelige kontrolprocedurer til at styre virksomhedens risici. Det er hensigten med den nye affattelse af stk. 2, nr. 4, at sikre, at Finanstilsynet, hvis det i forbindelse med dets inspektioner bliver bekendt med, at en virksomhed drives på en risikopræget og ledelsesmæssig mangelfuld måde, skal tage stilling til, om medlemmerne i virksomhedens ledelse lever op til kravet i bestemmelsen”.

Som element i vurderingen indgår først og fremmest overholdelse af den finansielle lovgivning, men også om den pågældende i øvrigt lever op til sine forpligtelser som ledelsesmedlem.

Det skal bemærkes, at der er tale om en samlet vurdering af risikoen for at en person vil udvise en adfærd, der må betragtes som uforsvarlig. En samlet vurdering af flere sager, der ikke i sig selv kan udgøre et grundlag for en egnethedssag, kan medføre at et ledelsesmedlem efter en samlet bedømmelse må anses for ikke længere at opfylde kravene til egnethed og hæderlighed for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.

4. Høring

Finanstilsynet har sendt et udkast til afgørelse i høring hos [Udeladt], og har modtaget et høringssvar af 5. december 2012. Høringssvaret er vedlagt som bilag 2.

I høringssvaret har [Udeladt] anført, at han undrer sig over, at Finanstilsynet ikke har foretaget sig noget i forhold til hans bestyrelsespost i [Udeladt], hvor han sad i bestyrelsen frem til den [Udeladt].

Det skal hertil oplyses, at Finanstilsynet i forbindelse med vurderingen af [Udeladt]s hverv som bestyrelsesmedlem i [Udeladt] også overvejede at påbyde [Udeladt] at nedlægge sit hverv i [Udeladt]. På dette tidspunkt var det allerede besluttet, at [Udeladt] skulle fusionere med [Udeladt], hvilket Finanstilsynet gav tilladelse til den [Udeladt]. Finanstilsynet fik i den forbindelse oplyst, at [Udeladt] selv ville udtræde af bestyrelsen i [Udeladt] i forbindelse med fusionen, hvilket også skete.

Reglerne om egnethed og hæderlighed er baseret på, at det som udgangspunkt er det enkelte direktions- eller bestyrelsesmedlem, der løbende skal vurdere om personen selv lever op til kravene. Da [Udeladt] selv oplyste, at han ville udtræde af bestyrelsen i [Udeladt] i forbindelse med selskabets fusion med [Udeladt], valgte Finanstilsynet ikke at indlede en sag om vurderingen af om [Udeladt] fortsat levede op til kravene om hæderlighed og egnethed i forhold til hans post som bestyrelsesmedlem i [Udeladt].

Dette meddelte Finanstilsynet ved mail af 4. september 2012, som er vedlagt som bilag 3.

[Udeladt] har endvidere anført, at Finanstilsynet ikke har medtaget hans redegørelse af 26. juni 2012 i forbindelse med udkastet til afgørelse om hans egnethed i forhold til [Udeladt].

Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne redegørelse vedrørte de forhold, der lå til grund for Finanstilsynets vurdering af [Udeladt]s position i [Udeladt] og at redegørelsen er indgået i Finanstilsynets vurdering af hans position i [Udeladt], hvor Finanstilsynet vurderede, at han burde nedlægge sit hverv. Der ses ikke at være grundlag for, at redegørelsen kan medføre et andet resultat i vurderingen af [Udeladt]s egnethed i forhold til at varetage en bestyrelsespost i [Udeladt].

Endelig har [Udeladt] anført en række punkter, der bør udgå af det udkast til afgørelse, der skal offentliggøres. Finanstilsynet har gennemgået udkastet på ny og gennemført de nødvendige rettelser.

5. Vurdering

Ved vurderingen af om et bestyrelsesmedlem må anses for at have udvist en adfærd, der giver grund til at antage at den pågældende ikke vil varetage sit hverv på forsvarlig vis skal tage alle relevante forhold med i betragtning selv om de ikke umiddelbart har tilknytning til den virksomhed, hvor i den pågældende skal varetage et hverv.

Hvis ikke [Udeladt] selv havde valgt at trække sig fra bestyrelsen i[Udeladt] ville Finanstilsynet have forelagt sagen for Det Finansielle Virksomhedsråd til afgørelse. Det finansielle Virksomhedsråd har tidligere erklæret sig enig i Finanstilsynets praksis, hvorefter en nedskrivning på et engagement er tilstrækkeligt til at forbuddet i lov om finansiel virksomhed § 64, stk. 2, nr. 3 er overtrådt. Det er således ikke et krav, at tabet skal være realiseret. Det faktum, at banken har lidt et regnskabsmæssigt tab er således tilstrækkeligt for, at bestemmelsen er overtrådt.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at det forhold, at [Udeladt] har medvirket til overtrædelse af forbuddet mod at påføre en finansiel virksomhed, hvor man selv er en del af ledelsen, et tab, er udtryk for en uansvarlig adfærd, der giver grund til at antage at [Udeladt] ikke vil varetage en post som bestyrelsesmedlem i [Udeladt] på forsvarlig vis.

Det forhold, at Finanstilsynet ikke har truffet en formel afgørelse om overtrædelse af forbuddet kan ikke medføre, at overtrædelsen ikke kan lægges vægt ved vurderingen af om [Udeladt] kan varetage et hverv som bestyrelsesmedlem i [Udeladt].

6. Konklusion

Finanstilsynet finder ikke, at [Udeladt] kan anses for at opfylde kravene til egnethed og hæderlighed, som er påkrævet for at deltage i ledelsen af et livsforsikringsselskab, jf. lov om finansiel virksomhed § 64, stk. 2, nr. 4. [Udeladt] kan derfor ikke godkendes som bestyrelsesmedlem i [Udeladt].

7. Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

8. Bilag

Bilag 1: Oversigt over engagementsgruppen med Fonden og dens datterselskaber.
Bilag 2: [Udeladt]s høringssvar af 5. december 2012
Bilag 3: Finanstilsynets mail af 4. september 2012 til [Udeladt]

Senest opdateret 20-12-2012