Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

02-04-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i september-oktober 2011 på inspektion i Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle virksomhedens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Undersøgelsen havde fokus på følgende områder:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Investeringer
  • Forsikringsområdet, herunder aktuarmæssige forhold
  • Individuelt solvensbehov
  • It- og udviklingsområdet

2. Sammenfatning og risikovurdering

Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. er en afviklingspensionskasse med ca. 2.500 medlemmer. Indbetalinger til virksomheden ophørte pr. 31. december 1990. Fra den dato blev fremtidige indbetalinger betalt til PenSam Livsforsikringsaktieselskab.

Virksomhedens forsikringsaftaler indeholder en ydelsesgaranti. Virksomheden har en høj andel af de samlede hensættelser på 4,5 pct. grundlag og den gennemsnitlige opgørelsesrente er 3,95 pct. ultimo 2011. Virksomheden har outsourcet administrationen til PenSam Liv Forsikringsaktieselskab.

Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. har en relativt beskeden basiskapital set i forhold til såvel de nugældende kapitalkrav som de forventede kapitalkrav under Solvens II. Virksomheden har pr. ultimo 2011 en solvensdækning på 1,7.

Finanstilsynet vurderer på baggrund af virksomhedens egen statistiske analyse af forsikringsbestanden, at niveauet for virksomhedens pensionshensættelser svarer til hensættelser baseret på Finanstilsynets nye levetidsmodel.

Finanstilsynet har på inspektionen givet tre påbud vedrørende opgørelse af virksomhedens individuelle solvensbehov. Det drejer sig om løbende at foretage følsomhedsanalyser af alle væsentlige risici, der indgår ved beregningen af det individuelle solvensbehov, om løbende at orientere bestyrelsen om de væsentligste risici og om at sikre tilstrækkelig dokumentation for opgørelsen. Det er Finanstilsynets vurdering, at virksomhedens arbejde med opgørelse af det individuelle solvensbehov ikke er tilstrækkelig forankret i bestyrelsen.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at sikre, at virksomhedens kapitalplan fremadrettet tager højde for, at Solvens II må forventes at træde i kraft i løbet af kapitalplansperioden.

 

Senest opdateret 02-04-2012