Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Liv og Pension

02-04-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i december 2011 på inspektion i Alm. Brand Liv og Pension.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige forretningsområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Fokus var rettet mod følgende risikoområder:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Investeringsområdet
  • Forsikringsområdet, herunder aktuarmæssige forhold
  • Individuelt solvensbehov

2. Sammenfatning og risikovurdering

Alm. Brand Liv og Pension er et datterselskab i Alm. Brand koncernen og 100 procent ejet af Alm. Brand Forsikring.

Selskabet tilbyder traditionel livsforsikring med opsparing i form af garanterede gennemsnitsrenteprodukter og ugaranterede invalidedækninger. Selskabet har en gennemsnitlig garantirente på 3,2 procent, hvilket er på niveau med sammenlignelige selskaber.

Forretningsmodellen indebærer, at selskabet hovedsageligt udbyder pensionsordninger til private samt små og mellemstore erhverv inkl. landbrug. Selskabet har hovedparten af sine investeringer placeret i aktiver med lav risiko og har i perioden 2006 til 2010 haft et gennemsnitligt årligt afkast på 3,7 procent, hvorimod de sammenlignelige selskaber havde 4,3 procent.

Selskabet er blandt de mindste kommercielle livsforsikringsselskaber i Danmark. Dette stiller krav til den samlede præmievækst, så omkostningerne ikke bliver for store i forhold til selskabets størrelse. Dette gælder, selvom selskabet indgår i en koncern. Ledelsen er opmærksom på de omkostningsmæssige konsekvenser af selskabets størrelse, og Finanstilsynet vil følge bestyrelsens overvejelser på dette område. 

Selskabet har ultimo 2011 opgjort Solvens I-kravet til 500 mio. kr. og det individuelle solvensbehov til 440 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) var 1.007 kr. ultimo 2011, således at selskabet havde en solvensdækning på 2,01. Ved beregning af det individuelle solvensbehov har selskabet valgt et sikkerhedsniveau svarende til det, der kommer til at gælde under Solvens II. Selskabet vurderes at have tilstrækkelig kapital i forhold til Solvens II-kravet.

På investeringsområdet blev selskabet påbudt at sikre, at bestyrelsens retningslinjer for investeringer utvetydigt angiver risikorammen for realkreditobligationer, statsobligationer og aktier. Derudover har Finanstilsynet bl.a. givet selskabet en påtale for ikke at sikre, at der blev investeret og rapporteret til bestyrelsen i henhold til alle begrænsninger fastlagt i selskabets retningslinjer samt påtalt, at selskabets dokumentation vedrørende retningslinjer og forretningsgang for de registrerede aktiver var mangelfuld. Endelig har Finanstilsynet givet selskabet den risikooplysning, at retningslinjerne i deres nuværende form medfører risiko for, at bestyrelsen ikke har tilstrækkeligt overblik over direktionens muligheder for at påtage sig investeringsmæssige risici.

Vedrørende individuelt solvensbehov har Finanstilsynet påtalt, at bestyrelsen før inspektionen ikke kunne dokumentere at have involveret sig tilstrækkeligt i selskabets arbejde med opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Vurderingen er særligt baseret på, at selskabets materiale og dokumentation på området tidligere ikke var overskueligt.

Finanstilsynet har endelig påpeget overfor bestyrelsen at den skal være opmærksom på den potentielle risiko for interessekonflikter mellem Alm. Brand koncernens interesser og Alm. Brand Liv & Pensions og dermed forsikringstagernes interesser.

 

Senest opdateret 02-04-2012