Lov om finansiel virksomhed § 225 - Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav - Spar Salling Sparekasse

23-04-2012

Finanstilsynets afgørelse af 22. april 2012. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Bestyrelsen og direktionen for
Spar Salling Sparekasse
Vesterbrogade 24
7860 Spøttrup

 

Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav

Finanstilsynet har i brev af 20. april 2012 i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, meddelt Spar Salling Sparekasse en frist til søndag den 22. april 2012, kl. 18.00, til opfyldelse af solvenskravet på 15,5 pct. af de risikovægtede poster.

Finanstilsynet har i brev af 22. april 2012 i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, meddelt Spar Salling Sparekasse en forlængelse af fristen til opfyldelse af solvenskravet til søndag den 22. april 2012, kl. 20.00.

Baggrunden for denne fristforlængelse var, at sparekassen havde indledt forhandlinger om en betinget overdragelse af sparekassens aktiviteter til en interesseret køber, og at det ikke var muligt at afslutte disse forhandlinger indenfor den fastsatte frist.

Sparekassen har ved brev af 22. april 2012 anmodet om endnu en fristforlængelse med henblik på at færdiggøre forhandlingerne om overdragelsen af sparekassens aktiviteter fra Spar Salling Sparekasse til den interesserede køber.

Finanstilsynet skal på den baggrund i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, meddele sparekassen en forlængelse af fristen til søndag den 22. april 2012, kl. 22.00. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt sparekassen anmoder herom.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet, jf. lov om finansiel virksomhed § 354 a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan dog udskydes, hvis Finanstilsynet mener, at en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for sparekassen. Finanstilsynets offentliggørelse vil som udgangspunkt afvente sparekassens egen offentliggørelse.

Dette brev sendes i kopi til intern og ekstern revision samt Finansiel Stabilitet A/S.


Ulrik Nødgaard    
direktør

Karen Dortea Abelskov
kontorchef

 

Senest opdateret 23-04-2012