Redegørelse om inspektion i AP Pension Livsforsikring A/S

30-09-2011

1. Indledning

Finanstilsynet var i marts/april 2011 på inspektion i AP Pension Livsforsikring A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle virksomhedens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Undersøgelsen omfattede følgende områder:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Investeringer
  • Forsikringsområdet, herunder aktuarmæssige forhold
  • Individuelt solvensbehov

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

AP Pension Livsforsikring A/S er et kundeejet pensionsselskab. Virksomheden udbyder både traditionelle produkter med ret til bonus samt unit link produkter. Virksomheden har firmapensionsordninger som kerneforretning.

Hovedparten af virksomhedens nuværende ordninger er tegnet som gennemsnitsrenteprodukter med garantier. Fordelingen af præmieindtægterne indikerer dog, at der er en bevægelse mod unit link produktet.

Virksomhedens forretningsmodel er baseret på at opnå og fastholde kritisk masse, hvilket stiller krav til den samlede præmievækst. Virksomheden distribuerer gennem egen salgskanal og forsikringsmæglere. Samarbejdet med forsikringsmæglerne spiller en væsentlig rolle i forhold til virksomhedens forretningsmodel.

AP Pension Livsforsikring A/S har medio 2011 opgjort det individuelle solvensbehov til 337 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) var 1.480 mio. kr. medio 2011, således at selskabet har en solvensdækning på 4,4. Ved beregning af det individuelle solvensbehov har virksomheden valgt et sikkerhedsniveau svarende til det, der forventes at komme til at gælde under Solvens II. Selskabet vurderes at have tilstrækkelig kapital i forhold til Solvens II-kravet.

AP Pension Livsforsikring A/S anvender levetidsforudsætninger, som er på niveau med Finanstilsynets benchmark, i forbindelse med opgørelsen af pensionshensættelserne. Overgangen til Finanstilsynets nye levetidsmodel vurderes derfor ikke at få væsentlige økonomiske konsekvenser for virksomheden.

Ca. 40 pct. af pensionsopsparingen har en garanti på 4 pct. eller mere, hvilket betyder at AP Pension Livsforsikring A/S har en væsentlig renterisiko. Virksomheden afdækker renterisikoen på de høje garantier tæt på 100 pct. Finanstilsynet vurderer, at renterisikoen afdækkes betryggende.

Finanstilsynet har givet virksomheden et påbud og en påtale vedrørende investeringsområdet. Bestyrelsen blev påbudt at beslutte et begrundet skøn over, hvor meget de registrerede aktiver skal være større end de forsikringsmæssige hensættelser. Påtalen omhandlede selskabets retningslinjer, som ikke indeholdt tilstrækkelige samlede grænser for aktie-, rente- og ejendomsrisici samt grænser for undergrupper af risici.

Finanstilsynet har endelig givet påbud om, at der løbende skal udarbejdes følsomhedsanalyser for den levetidsrisiko, der indgår ved beregningen af det individuelle solvensbehov.

Senest opdateret 30-09-2011