Redegørelse om inspektion i Andelskassen J.A.K. Slagelse

30-09-2011

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i juli og august 2011 på inspektion i Andelskassen J.A.K. Slagelse.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse. Det vil sige en undersøgelse af udvalgte områder, nemlig andelskassens kreditområde herunder gennemgang af kreditpolitik og forretningsgange på kreditområdet samt andelskassens solvensbehov og ledelsens arbejde.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen andelskassens 50 største engagementer, heriblandt fire engagementer med direktion og bestyrelse, samt alle andelskassens nedskrivningsengagementer.

Andelskassen har en enkel forretningsmodel, idet den koncentrerer sig om udlån og indlån og holder sig til traditionelle produkter på kreditområdet. Kunderne består fortrinsvis af lønmodtagere og mindre erhvervsdrivende.  Som følge af flere fusioner spreder udlånsaktiviteten sig ud over lokalområdet og omfatter det meste af Sjælland, et område omkring Brenderup og et område omkring Mors. Der er således en del fjernkunder.

Andelskassen havde ved undersøgelsen 17 store engagementer, det vil sige engagementer på mere end 10 procent af basiskapitalen. Andelskassen overtræder på dette område grænseværdien i tilsynsdiamanten. De store engagementer udgjorde tilsammen 181 procent af basiskapitalen (ultimo marts 2011), hvor tilsynsdiamantens grænseværdi er 125 procent.

Udlånet til erhverv udgør 37 procent af de samlede udlån. Der er ingen enkelt branche, der udgør mere end 15 procent af de samlede udlån og garantier.

Andelskassens udlån til landbruget udgør cirka 7 procent af engagementsmassen og ligger således under gennemsnittet for de mindre institutter.

Det er Finanstilsynets vurdering, at formueforholdene og indtjeningsforholdene hos andelskassens største engagementer er forholdsvis spinkle.

Engagementsgennemgangen viste endvidere, at der generelt er en stor blanco i engagementerne. 

Undersøgelsen gav anledning til påbud om yderligere nedskrivninger på de gennemgåede engagementer på i alt ca. 8,5 mio. kr.

Finanstilsynet vurderer, at andelskassens kreditstyring er svag, blandt andet reageres der sent på kunders overtræk, ligesom der ikke bliver taget de nødvendige nedskrivninger, når behovet opstår. På den baggrund gav finanstilsynet påbud til andelskassen om at indsende en redegørelse for, hvorledes den vil forbedre kreditstyringen.

Andelskassen havde ved udgangen af marts 2011 opgjort det individuelle solvensbehov til 13,46 procent og den faktiske solvens til 14,65 procent. Med baggrund i de stærkt forøgede nedskrivninger indledte Finanstilsynet en dialog med andelskassen omkring solvensbehovet. Dette er herefter opgjort til 13,45 procent.  Efter nytegning af kapital i størrelsesordenen 2,7 mio. kr. er andelskassens faktiske solvens den 12. august 2011 opgjort til 13,62 procent.
 
Andelskassen har dermed en beskeden solvensoverdækning. Finanstilsynet vurderer, at andelskassen bør foretage relevante tiltag for at øge den faktiske solvens og/eller reducere solvensbehovet. Dette kan eksempelvis ske gennem en forbedring af indtjeningen, nytegning af kapital eller frasalg af udlånsaktiviteter eller en kombination af disse.

Andelskassen har fået påbud om at vurdere, hvorvidt andelskassens forretningsmodel er tilstrækkelig robust, henset til andelskassens negative indtjening de seneste par år, manglerne i kreditstyringen og den beskedne afstand mellem solvensbehovet og den faktiske solvens.

Finanstilsynet har opfordret andelskassen til at fusionere med et andet og stærkere pengeinstitut.

Andelskassen havde ved undersøgelsen en likviditetsmæssig overdækning i den lave ende. Overdækningen var ultimo juni 2011 på ca. 72 procent.

 

Senest opdateret 30-09-2011