Påbud – GE Money Bank Danmark, filial af GE Money Bank AB

02-11-2011

Finanstilsynets afgørelse af 22. september 2011.Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme §§ 12 og 19, stk. 1-2

GE Money Bank AB, filial i Danmark – Afgørelse på hvidvaskområdet

Finanstilsynet foretog den 21. juni 2011 inspektion hos GE Money Bank AB’s filial i Danmark med henblik på at undersøge, om filialen overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

Finanstilsynet har fundet anledning til at meddele filialen påbud på følgende områder:

  • Manglende legitimation af visse kunder
  • Mangelfulde skriftlige interne regler
  • Mangelfulde undervisningsprogrammer for medarbejdere.

Finanstilsynet anser i særlig grad filialens manglende indhentelse af legitimation af visse kunder for alvorlig. Det drejer sig om kunder, som har fået kreditter stillet til rådighed, når det bevilgede kreditmaksimum ikke overstiger 110.000 kr.

Finanstilsynets bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra hvidvaskloven, indeholder følgende bestemmelse:
”Produktet eller den tilknyttede transaktion må maksimalt udgøre et beløb på 15.000 euro, uanset om transaktionen udføres som en eller flere indbyrdes sammenhængende transaktioner. Såfremt ejendomsretten til produktet først overføres til kunden ved kontraktforholdets udløb, må den årlige ydelse maksimalt udgøre 15.000 euro.”

Filialen oplyste under inspektionen, at den har fortolket bestemmelsen i bekendtgørelsen således, at filialen helt kan undlade at opfylde hvidvasklovens krav om legitimation ved kunder med et kreditmaksimum, der ikke overstiger 110.000 kr.

Det er imidlertid Finanstilsynets helt klare fortolkning, at en kredit, hvor det samlede tilladte beløb for ind- og udbetalinger er ubegrænset, ikke kan anses omfattet af undtagelsesbestemmelsen, uanset at kreditmaksimum ikke overstiger 15.000 euro eller et modsvarende beløb i danske kroner.

Finanstilsynet havde udtaget et antal kundesager til stikprøvegennemgang. Stikprøverne viste, at der i overensstemmelse med filialens fortolkning ikke var indhentet legitimation i sager, hvor kreditmaksimum ikke overstiger 110.000 kr.

Finanstilsynet gav på den baggrund filialen påbud om straks at indføre procedurer der sikrer, at filialen fremover indhenter legitimation fra kunder, som har fået kreditter stillet til rådighed. Dette skal ske uanset størrelsen af de bevilgede beløb.

Filialen fik derudover påbud om ud fra en risikovurdering at indhente fornøden legitimation fra eksisterende kunder, som har fået stillet kreditter til rådighed, i det omfang dette ikke tidligere er sket.

Finanstilsynet har endvidere vurderet, at filialens skriftlige interne regler er meget mangelfulde. De indeholder således en lang række procedurer og oplysninger, som ikke tager udgangspunkt i virksomhedens egne forhold, og er indbyrdes usammenhængende. De skriftlige interne regler skal have sammenhæng med filialens egne forhold, det vil sige en risikoanalyse af virksomhedens forretningsmodel, kundetyper og produkter mv., og skal beskrive, hvad der forstås ved hvidvask og terrorfinansiering, og hvordan dette kan tænkes at forekomme netop i filialen.

Undervisningsmaterialet til medarbejderne var ligeledes på mange områder mangelfuldt.

Finanstilsynet gav derfor påbud om bringe disse forhold i overensstemmelse med kravene i hvidvaskloven inden for en af Finanstilsynet fastsat frist.

 

Senest opdateret 02-11-2011