Fastsættelse af kapitalkrav og frist for opfyldelse heraf - BIG 4

22-11-2011

Finanstilsynets afgørelse af 18. november 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.Lov om finansiel virksomhed § 406

BIG 4 A/S
Att.: Direktionen og Bestyrelsen
c/o BI Holding A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

Fastsættelse af kapitalkrav og frist for opfyldelse heraf

Finanstilsynets afgørelse og klagevejledning
BIG 4 A/S er en sparevirksomhed i henhold til kapitel 20 i lov om finansiel virksomhed (FIL). Selskabets formål er at erhverve en eller flere porteføljer af værdipapirer mv. og på grundlag af de erhvervede aktiver mv. at udstede obligationer, der er børsnoteret. Selskabet er ejet af et holdingselskab, der igen er ejet af BIG Fonden.

Det bindende kapitalkrav for BIG 4 A/S er en egenkapital på 6.048 t. kr., jf. § 406 i FIL, henset til at dette var egenkapitalens størrelse den 1. januar 2004.

Opgørelsen af egenkapitalen i årsrapporten for 2010 for BIG 4 A/S er 5.708 t. kr. Virksomheden opfylder dermed ikke sit kapitalkrav.

Finanstilsynet skal derfor i medfør af § 406, stk. 2, i FIL meddele en frist til tirsdag den 22. november 2011, kl. 14, til at opfylde kapitalkravet.

Finanstilsynet har lagt afgørende vægt på, at administrator for BIG 4 A/S, har tilkendegivet, at kapitalen i selskabet vil blive reetableret hurtigst muligt.

Finanstilsynet vil tage stilling til evt. fristforlængelse, såfremt sparevirksomheden anmoder herom.

I henhold til § 337, stk. 1 i FIL skal en sparevirksomhed overholde § 75 i FIL og dermed straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for sparevirksomhedens fortsatte drift.

Finanstilsynet har ikke modtaget meddelelse i overensstemmelse med § 75, jf. § 337, stk. 1.i FIL. Finanstilsynet skal hermed påtale dette forhold. 

I henhold til § 337, stk. 1 i FIL finder §§ 70 og 71 i samme lov tillige anvendelse på sparevirksomheder. Sparevirksomheden har dermed en pligt til at sikre interne procedurer og forretningsgange med henblik på at sikre at sparevirksomheden lever op til lovens krav, herunder kapitalkravet i § 339 i FIL.

Sparevirksomheden påbydes at sikre, at sparevirksomheden har forretningsgange og procedurer til at overvåge, at sparevirksomheden til enhver tid lever op til det fastsatte kapitalkrav.

Påbuddet skal efterleves øjeblikkeligt, og sparevirksomheden skal senest den 16. december 2011 indberette til Finanstilsynet, hvordan påbuddet er efterlevet.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet, jf. 354a i FIL, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan dog udskydes, hvis en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomhed. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en selskabsmeddelelse fra virksomheden.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Det følger af § 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på 4.000 kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Efter § 15, stk. 4 i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises.

Med denne afgørelse er der ikke taget stilling til evt. strafferetlige overtrædelser. Dette vil ske efterfølgende.

Virksomheden har haft afgørelsen i høring. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Dette brev sendes i kopi til ekstern revision.

 

Kristian Vie Madsen
Vicedirektør

Karen Dortea Abelskov
Kontorchef

 

Se bilag om retligt grundlag her (pdf)

 

Senest opdateret 22-11-2011