Redegørelse for inspektion i Vordingborg Bank

31-03-2011

 

1. Indledende bemærkningerFinanstilsynet var i november/december 2010 på inspektion i Vordingborg Bank.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor bankens områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering


På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens 65 største udlånsengagementer samt alle engagementer med bankens direktion og bestyrelse. Gennemgangen svarede til ca. 58 procent af bankens samlede volumen af udlån og garantier. Der kunne konstateres svaghedstegn i del af engagementsmassen, hvilket blev meddelt banken som risikooplysning.

Bankens forretningsmodel er karakteriseret ved udlån til privatkunder samt erhvervskunder i lokalområdet.

Banken har en solid likviditetsoverdækning og en relativ lav markedsrisiko.

Banken har en relativ stor eksponering på 20 pct. landbrugssektoren. Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens tilgang til landbrugsengagementerne er forsigtig, bl.a. i værdiansættelsen af de panter, der er stillet til sikkerhed for udlånene.

Bankens forsigtige tilgang til risikotagning har også givet sig udslag i en lav eksponering overfor ejendomssektoren (5,8 procent).

Banken har pr. 30. september 2010 opgjort sit solvensbehov til 8 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2010 er 17,2 procent. På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at bankens solvensbehov pr. 30. september 2010 skulle øges til niveauet 9,7 procent. Forøgelsen er blandt andet begrundet i en overvurdering af boniteten af de gennemgåede engagementer. Der blev meddelt påbud om at indsende revurderet solvensbehovsopgørelse pr. 30. september 2010.

Banken har efterfølgende meddelt Finanstilsynet, at det individuelle solvensbehov er øget til 9,7 pct. Finanstilsynet vurderer på denne baggrund, at der er taget højde for de risici der blev identificeret på undersøgelsen.

Bankens forretningsgang for intern kontrol på kreditområdet var utilstrækkelig, hvorfor banken blev påbudt at forbedre forretningsgangen.

 

Senest opdateret 31-03-2011