Redegørelse om inspektion i Langå Sparekasse

08-03-2011

 

Indledning


Finanstilsynet var i december 2010 på inspektion i Langå Sparekasse.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der efter Finanstilsynets opfattelse har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen er en mindre garantsparekasse, hvis forretningsmodel består i at yde lån til lønmodtagere og mindre erhvervsvirksomheder primært i lokalområdet.

Sparekassen har en høj andel af engagementer inden for sit naturlige markedsområde og har en høj andel af privatengagementer.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen sparekassens 54 største udlånsengagementer samt alle engagementer med sparekassens bestyrelse og direktion. De gennemgåede engagementer udgjorde ca. 35 procent af de samlede udlån og garantier. Sparekassen har en lavere andel af svage engagementer end gennemsnittet i gruppe 3 institutter.

Sparekassen har en likviditetsdækning, der ligger betydeligt over lovens krav.

Finanstilsynet gav påbud om, at sparekassen skal føre forhandlingsprotokol, hvoraf bestyrelsens drøftelser fremgår, og at det tydeligt fremgår, hvilke lån, der er bevilget af bestyrelsen og hvilke lån, der er til efterretning (hastesager).

Finanstilsynet gav flere påbud om ændring af forretningsgange på kreditområdet herunder at indføre ensartede regler for udarbejdning af rådighedsberegning for privatkunder.

Sparekassen havde pr. 30. september 2010 indberettet et solvensbehov på 9,1 procent. Sparekassen har efter inspektionen indberettet et solvensbehov pr. 31. december 2010 på 10,1 procent. Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen ikke bemærkninger til det indberettede solvensbehov. Sparekassens faktiske solvensprocent pr. 31. december 2010 var 22,4 procent.

 

Senest opdateret 08-03-2011