Redegørelse om inspektion i Gartnernes Forsikring G/S

31-03-2011

Indledning


Finanstilsynet var i oktober 2010 på inspektion i Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug (GAF).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


GAF’s forretningsmodel er karakteriseret ved, at selskabet har et stort antal forsikringsbrancher og mange komplicerede produkter i forhold til selskabets størrelse.

Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen bedt GAF om en redegørelse med en vurdering af, om forretningsmodellen er holdbar.

På området for arbejdsskadeforsikringer er GAF’s hensættelser til fremtidige erstatningsudbetalinger på et lavere niveau end gennemsnittet i branchen. Finanstilsynet var på grundlag af inspektionen ikke i stand til at konkludere, at selskabet systematisk hensætter for lavt, men vil følge udviklingen i GAF’s hensættelser på dette område.

GAF har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 30. september 2010 til 41,3 mio. kr. Den faktiske solvens pr. 30. september 2010 var 78,1 mio. kr. Finanstilsynet har givet GAF påbud om nærmere at redegøre for opgørelsen af det individuelle solvensbehov.

Finanstilsynet vurderer, at selskabets organisation på nuværende tidspunkt ikke vil kunne leve op til de krav, der vil blive stillet i Solvens II-direktivet, der træder i kraft i 2013. GAF er på dette område længere fra målet end sammenlignelige selskaber.

Finanstilsynet vurderer, at bestyrelsen ikke reelt har påtaget sig kapitalansvaret og derfor ikke lever op til reglerne om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Det fremgår blandt andet af disse regler, at bestyrelsen mindst en gang om året skal vurdere selskabets risici, ligesom bestyrelsen skal beslutte en kapitalplan, der løbende sikrer tilstrækkelig basiskapital, og en kapitalnødplan, som kan sættes i værk, hvis kapitalplanens forudsætninger brister.

Finanstilsynet har på den baggrund påbudt bestyrelsen at udarbejde en plan for, hvordan selskabet vil tilpasse organisationen og ledelsen, så selskabet vil kunne leve op til Solvens II-kravene.

Senest opdateret 31-03-2011