Regnskabskontrol af årsrapporten for 2009 for Nordjyske Bank A/S samt kontrol af et enkelt forhold i bankens halvårsrapport for 1. halvår 2010.

03-03-2011

Regnskabsregler: § 4, § 5, § 43, § 56, § 60, § 85, § 87a, § 93a, § 107, § 129a, § 145, § 185 i bekendtgørelse nr. 1305 af 16. december 2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Dokumenttype: Årsrapport og halvårsrapport.
Regnskabsår: 2009 og 1. halvår 2010.
Dato for påtale: 2. marts 2011Indledning:

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Nordjyske Bank A/S´ årsrapport for 2009. I forbindelse med kontrollen har Finanstilsynet også foretaget en kontrol af et enkelt forhold i bankens halvårsrapport for 1. halvår 2010. Halvårsrapporten er dog herudover ikke kontrolleret.

På baggrund af det udkast til afgørelse, som blev sendt i høring hos banken, offentliggjorde Nordjyske Bank d. 8. februar 2011 sin årsrapport for 2010, hvor banken har indarbejdet de påbud, som fremgik af udkast til afgørelse. Banken offentliggjorde samtidig supplerende/korrigerende information til halvårsrapporten for 2010, hvor påbuddet i udkast til afgørelse om halvårsrapporten for 2010 er indarbejdet.
Fondsrådets påtale:

I medfør af § 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. § 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel, påtaler Fondsrådet, at Nordjyske Banks årsrapport for 2009 indeholder en række fejl og fravigelser, som samlet anses for en fejl, herunder blandt andet:

  • Nordjyske Bank har ikke indregnet datterselskabets investeringsejendom i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 8 om måling af ejendomme til dagsværdi, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 60, stk. 2, hvilket har påvirket den i henhold til § 56, stk. 1, indregnede kapitalandel.
  • Nordjyske Bank har ikke indregnet dagsværdien på erhvervelsestidspunktet af kundelister for den overtagne grønne del af Løkken Sparekasse, som krævet i henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 145.
  • Nordjyske Bank har ikke for de enkelte grupper af udlån og garantier beskrevet sikkerheder, som krævet i henhold regnskabsbekendtgørelsens § 93 a, stk. 1, nr. 2.
  • Nordjyske Bank har i beskrivelsen af kreditkvalitet i henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 93a, stk. 2, nr. 1, ikke medtaget engagementer overtaget i forbindelse med bankens overtagelse af den grønne del af Løkken Sparekasse.
  • Nordjyske Bank har for de medtagne oplysninger om følsomheden over for markedsrisici ikke beskrevet effekten af rimeligt sandsynlige ændringer og beskrevet den beløbsmæssige påvirkning i forhold til resultatet og egenkapitalen som krævet i henhold til regnskabsbekendtgørelsen § 129 a.
  • Nordjyske Bank har for hovedtallene ”Udgifter til personale og administration” og ”Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender” i femårsoversigten ikke gengivet beløbene for disse i overensstemmelse med resultatopgørelsens beløb, som krævet i regnskabsbekendtgørelsens § 87 a, stk. 1, og bilag 6.

Endvidere påtaler Fondsrådet, at Nordjyske Bank i sin halvårsrapport for 1. halvår 2010 i ledelsesberetningen henholdsvis noterne har præsenteret opstillinger med overskriften ”Resultatopgørelse i sammendrag” henholdsvis ”Noter med 2 års oversigter – Resultatopgørelse”, hvor kursregulering af ”unoterede aktier, som er sektoraktier” er indregnet som ”Andre driftsindtægter” og ikke som ”kursreguleringer”. Dette er i strid med kravet i regnskabsbekendtgørelsens §§ 31 og 32 om, hvad der skal føres under kursreguleringer og hermed med § 186 i lov om finansiel virksomhed om, at regnskabet skal give et retvisende billede.


Læs hele afgørelsen her (pdf)


Senest opdateret 04-03-2011