Påtale for at handle i strid med god skik – Danica Pension A/S - Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

23-05-2011

Finanstilsynets beslutning af 19. maj 2011

Krav om samtykke til modtagelse af markedsføring som betingelse for at få fuld adgang til Netpension

Afgørelse

Finanstilsynet skal hermed påtale, at Danica Pension har handlet i strid med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder ved at afkræve et samtykke til at modtage markedsføring, som betingelse for at få fuld adgang til Netpension.

Idet Danica Pension har oplyst, at selskabet er i gang med at udarbejde en ny samtykkeerklæring, hvori der ikke stilles krav om modtagelse af markedsføringsmateriale, og at denne lanceres snarest, foretager Finanstilsynet sig ikke yderligere i sagen.

Baggrund

Finanstilsynet modtog den 30. marts 2011 en klage over Danica Pension. Klager oplyser, at det ikke er muligt at få adgang til den fulde funktionalitet i Danica Netpension, medmindre han afgiver et samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale. Danica Netpension giver bl.a. kunden mulighed for at foretage handler i Danica Link Pensionsordning over nettet.

Finanstilsynet anmodede ved brev af 11. april 2011 Danica Pension om en redegørelse for sagens forløb. Danica Pension fremsendte den ønskede redegørelse ved brev af 27. april 2011.

I redegørelsen oplyser Danica Pension bl.a., at det er en forudsætning for at kunne tegne et markedsrenteprodukt (Danica Link eller Danica Balance) i Danica Pension, at kunden afgiver samtykke til, at Danica Pension kan videregive oplysninger om den pågældende pension til Danske Bank, så banken kan administrere og rådgive om pensionen. Årsagen er, at administrationen af de investeringer, som kunden vælger til produktet, sker i bankens depot- og kontosystemer. Samtidig oplyser Danica Pension, at den forsikringsmæssige administration af kundens pension sker i Danica Pensions egne systemer, og at disse oplysninger ikke er tilgængelige for medarbejdere i banken.

Danica Pensions kunder markeres i bankens system, så de holdes adskilt fra ”almindelige” bankkunder. Registreringen sikrer, at Danica Pensions kunder ikke kommer til at modtage materiale eller henvendelser mv. som er rettet mod de almindelige bankkunder, om fx produkter, generel information og markedsføring.

Omkring samtykkeerklæringen oplyser Danica Pension følgende:

I forbindelse med indførelsen af NemID var det en forudsætning, for at kunden kunne få adgang til den fulde funktionalitet i Netpension, at der sker en videregivelse af oplysninger til banken. Danica Pension oplyser, at det ikke er teknisk muligt at identificere, at kunden allerede har meddelt et Danica Link samtykke, uden først at videregive oplysninger til bankens it-system, hvilket fordrer et samtykke. Derfor er det nødvendigt, at indhente et samtykke fra kunderne, før de kan få adgang til den fulde funktionalitet.  

Danica Pension valgte i første omgang at lancere selskabets Netpension med en koncernsamtykkeerklæring, som var velkendt og med sikkerhed kunne systemunderstøttes.

Danica Pension oplyser, at man er opmærksom på, at kunderne med den første version af samtykkeerklæringen ikke har mulighed for at meddele, at de ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale. Dernæst oplyser Danica Pension, at selskabet er i gang med at udarbejde en alternativ samtykkeerklæring, hvori der ikke stilles krav om modtagelse af markedsføringsmateriale. Samtykkeerklæringen vil blive lanceret snarest.

Vurdering

Det følger af § 3 i bekendtgørelse nr. 965 af 30. september 2009 om god skik med finansielle virksomheder, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.

Finanstilsynet har tidligere vurderet, at det er i strid med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder at afkræve et samtykke til at modtage markedsføring som betingelse for at indgå en aftale.

Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at bestemmelserne om god skik for finansielle virksomheder er begrundet i almene hensyn, herunder forbrugerbeskyttelse.

Det er Finanstilsynets vurdering, at de samme forhold gør sig gældende, når en kunde, som betingelse for at få fuld adgang til et pensionsprodukt, skal give samtykke til at modtage markedsføring.

Set fra en forbrugersynsvinkel er det urimeligt, at man skal acceptere at blive påtvunget fremtidig fremsendelse af markedsføringsmateriale som vilkår for at få fuld adgang til et pensionsprodukt.

Finanstilsynet påtaler derfor, at Danica Pension har handlet i strid med § 3 i god skik bekendtgørelsen ved at afkræve et samtykke til at modtage markedsføring som betingelse for at få fuld adgang til Netpension.

Idet Danica Pension har oplyst, at selskabet er i gang med at udarbejde en ny samtykkeerklæring, hvori der ikke stilles krav om modtagelse af markedsføringsmateriale, og at denne lanceres snarest, foretager Finanstilsynet sig ikke yderligere i sagen.

Finanstilsynet skal dog anmode om, at Danica Pension fremsender kopi af samtykkeerklæringen, når denne foreligger klar.
Det følger af § 354b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse og påtalen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside efter den 23. maj 2011.

Finanstilsynets påtaler kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

Senest opdateret 23-05-2011