Redegørelse om inspektion i Sparekassen Farsø

27-06-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2011 på inspektion i Sparekassen Farsø.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor kreditområdet og solvensbehovet i sparekassen blev undersøgt. Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 32 udvalgte udlånsengagementer samt alle engagementer med bestyrelse og direktion svarende til 44,09 % af sparekassens samlede udlån og garantier. Derudover blev kreditpolitikken og forretningsgangene på kreditområdet gennemgået.

Finanstilsynet konstaterede på undersøgelsen, at Sparekassen har en høj andel af tunge erhvervsengagementer med en høj risikoprofil. Finanstilsynet vurderede desuden, at sparekassen havde relativt mange store engagementer med svaghedstegn. Sparekassen fik i den forbindelse risikooplysning om en række engagementer, der kan udvikle sig negativt og føre til nedskrivninger.

Sparekassen havde pr. 31. december 2010 opgjort solvensbehovet til 11,4 procent og en faktisk solvens på 14,7 pct. På undersøgelsen fandt Finanstilsynet et behov for yderligere solvensreservation og nedskrivninger på i alt 65,7 mio. kr. Sparekassen har efterfølgende indsendt en revideret solvensbehovsopgørelse med de reservationer, som blev fundet på undersøgelsen. Opgørelsen viser nu et solvensbehov på 12,2 procent, mens den faktiske solvens er opgjort til 15,2 procent.

Sparekassen fik påbud om at præcisere sin kreditpolitik, så den kommer til at afspejle de risici, som sparekassen ønsker at påtage sig. Desuden gav Finanstilsynet påbud om at tilrette forretningsgangen for værdiansættelse af sikkerheder, så den afspejler de krav til sikkerheder og værdiansættelse heraf, som sparekassen anvender.

Finanstilsynet gav derudover en risikooplysning om, at de gældende grænser for udvidelse af engagementer uden forudgående bevilling i sparekassens bevillingssystem er højere end i sammenlignelige institutter.

Finanstilsynet påbød sparekassen, at der for engagementer med betydelige økonomiske vanskeligheder skal identificeres objektiv indikation på værdiforringelse (OIV), så det sikres, at sparekassen kan vurdere sit nedskrivningsbehov.

Desuden konstaterede Finanstilsynet, at sparekassen ikke udarbejdede handleplaner for engagementer med et nedskrivningsbehov. Finanstilsynet har påbudt sparekassen at gøre dette fremadrettet.

Sparekassen har endvidere fået påbud om at indføre funktionsadskillelse på kredit- og økonomiområdet, således at der ikke længere er personsammenfald imellem chefen for disse to områder.

På likviditetsområdet gav Finanstilsynet sparekassen en risikooplysning om, at den individuelle statsgaranti udløber i 2013, og at sparekassen bør udarbejde en strategiplan for 2011 – 2013 på likviditetsområdet.

Finanstilsynet konstaterede, at sparekassen havde optaget sin domicilejendom til en værdi, der lå væsentligt over den aktuelle dagsværdi. Finanstilsynet påbød derfor sparekassen at optage domicilejendommen til omvurderet dagsværdi i halvårsregnskabet 2011.

 

Senest opdateret 27-06-2011