Redegørelse om inspektion i Nordfyns Bank, Aktieselskabet

30-06-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i april 2011 på inspektion i Nordfyns Bank.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikovurdering. Således blev der lagt størst vægt på kreditområdet og markedsrisikoområdet, der er de største risikoområder i banken.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Nordfyns Bank er en lokal bank med Nordfyn, Odense, Middelfart og Kerteminde kommuner som det primære forretningsområde. Bankens kunder består hovedsageligt af mindre erhvervsdrivende samt privatkunder.

Tilsynet gennemgik de 60 største engagementer og engagementer med bestyrelse og direktion.

Nordfyns Banks største engagement er med Nordfyns Finans A/S, som er et 100 pct. ejet datterselskab af banken, hvorfor dette engagement ikke skal medtages ved opgørelsen af store engagementer efter lov om finansiel virksomhed § 145. Banken har heller ikke herudover nogen engagementer over 10 pct. af bankens basiskapital.

Banken er ikke kraftigt eksponeret inden for særlige brancher.

Banken er kendetegnet ved en solid likviditetsmæssig overdækning, blandt andet på grund af et indlånsoverskud på 33 procent pr. 31. marts 2011.

Undersøgelsen gav Finanstilsynet anledning til at påbyde banken at nedskrive yderligere 500 t.kr. på et enkelt af de gennemgåede engagementer.

Banken fik påbud om at indføre principper i bankens kreditpolitik for de maksimale branchemæssige eksponeringer på koncernniveau, således at kreditpolitikken også tager højde for den branchemæssige eksponering, der opstår gennem leasingaktiviteterne i Nordfyns Finans A/S.

Desuden konstaterede Finanstilsynet på undersøgelsen, at bankens kreditchef samt den compliance ansvarlige begge sidder i bankens bestyrelse som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Banken fik derfor et påbud om at sikre, at kreditchefen ikke i bestyrelsen deltager i behandlingen af sager, som kreditchefen selv har ansvaret for at forelægge for bestyrelsen, samt et påbud om at sikre, at der ikke kan opstår interessekonflikter, når bankens kreditchef sidder i bestyrelsen.

Banken har oplyst, at kreditchefen ikke vil genopstille til næste valg til bestyrelsen, som finder sted ultimo året.

Banken fik endvidere et påbud om at sikre, at den ikke udpeger et bestyrelsesmedlem som compliance ansvarlig.

Banken havde ved undersøgelsen opgjort sit individuelle solvensbehov til 9,2 procent ultimo 2010. Finanstilsynet estimerede på baggrund af undersøgelsen bankens solvensbehov til 10,14 procent.

Banken har efterfølgende indsendt en revideret solvensbehovsopgørelse til Finanstilsynet, som viser et solvensbehov på 10,2 procent, mens bankens faktiske solvens udgør 14,5 procent.

 

Senest opdateret 30-06-2011