Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner § 6, stk. 1, 1. 2. pkt., samt § 7 - Uafhængigt medlem af revisionsudvalg i en pensionskasse - Fortolkningsbidrag

09-06-2011

Finanstilsynets afgørelse af 6. juni 2011.

Afgørelse

Det er Finanstilsynets vurdering, at et medlem af en pensionskasse som udgangspunkt ikke kan betragtes som værende et uafhængigt revisionsudvalgsmedlem i pensionskassen, jf. bekendtgørelse nr. 690 af 23. juni 2010 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet (revisionsudvalgsbekendtgørelsen) § 6, stk. 1, 1. og 2. pkt., samt § 7.

Finanstilsynet finder, at medlemskab af en pensionskasse, som hovedregel vil kunne påvirke medlemmets dømmekraft, og at medlemmet dermed ikke vil kunne betragtes som værende uafhængigt. Der kan være helt særlige situationer, hvor et medlem, som har en pension af ubetydelig størrelse i pensionskassen vil kunne betragtes, som værende uafhængig til trods for sit medlemskab af pensionskassen. Tilsynet anlægger hermed en analog betragtning til bestyrelsesmedlemmers uafhængighed i fx pengeinstitutter, hvor bestyrelsesmedlemmet som udgangspunkt ikke bør have engagementer med pengeinstiuttet. Kun helt ubetydelige engagementer med pengeinstituttet kan i særlige tilfælde vurderes at være foreneligt med at være uafhængigt kvalificeret medlem af pengeinstituttets bestyrelse.

Ansvaret for og vurderingen af, om mindst ét bestyrelsesmedlem er uafhængigt og har tilstrækkelige kvalifikationer, påhviler den samlede bestyrelse, jf. revisionsudvalgsbekendtgørelsen § 5, stk. 1, 4. pkt.

Såfremt en pensionskasse pt. har et medlem af pensionskassen som uafhængigt kyndigt medlem af revisionsudvalget, hvor pensionsopsparingen har en størrelse, så den potentielt kan påvirke medlemmets dømmekraft (jf. denne afgørelse) bedes forholdet bragt i overensstemmelse med denne afgørelse senest på pensionskassens førstkommende ordinære generalforsamling.

Begrundelse

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 690 af 23. juni 2010 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet § 5, stk. 1 (revisionsudvalgsbekendtgørelsen), at:

”Mindst ét medlem af revisionsudvalget skal være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at 1.pkt. opfyldes. Såfremt det ikke er tilfældet, skal bestyrelsen straks indkalde til generalforsamling med henblik på at opfylde 1. pkt. Ansvaret for og vurderingen af, om mindst ét bestyrelsesmedlem er uafhængigt og har tilstrækkelige kvalifikationer, påhviler den samlede bestyrelse.”

Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) § 31, stk. 8 og er en implementering af EU’s 8. direktiv om lovpligtig revision (2006/43/EF). For så vidt angår vurderingen af revisionsudvalgsmedlemmers uafhængighed fastsætter 8. direktivs præambel, betragtning nr. 24, at der kan tages udgangspunkt i EU-Kommissionens henstilling (2005/162/EF) om den rolle, der spilles af menige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i børsnoterede selskaber, og om udvalg nedsat i bestyrelsen/ledelsesorganet. Følgende fremgår af henstillingens afsnit 13.1:

”Et ledelsesmedlem bør kun anses for at være uafhængigt, når han eller hun ikke har nogen erhvervsmæssige, familiemæssige eller andre bånd til selskabet eller dets kontrollerende aktionærer eller disses ledelse, der kan give anledning til en interessekonflikt, som kan påvirke hans eller hendes dømmekraft.”

Sagsfremstilling

Finanstilsynet har i forbindelse med, at en pensionskasse skulle vælge et uafhængigt og kvalificeret medlem til bestyrelsens revisionsudvalg haft en drøftelse med selskabet, om hvorvidt et medlem af pensionskassen kan betragtes som uafhængig af pensionskassen i revisionsudvalgsbekendtgørelsens forstand.

Tilsynet har alene udtalt sig om spørgsmålet om uafhængighed og medlemskab i en pensionskasse ved en enkelt lejlighed i 2009, hvor revisionsudvalgsbekendtgørelsen netop var blevet udstedt. Her tilkendegav tilsynet på en forespørgsel i en telefonsamtale, at bekendtgørelsen om revisionsudvalg ikke konkret tager stilling til, om medlemskab af en pensionskasse betyder, at et bestyrelsesmedlem ikke kan betragtes som uafhængigt i bekendtgørelsens forstand, men at man selvsagt godt kan forestille sig, at et konkret medlem indtager en position, som indebærer, at vedkommende ikke kan regnes for uafhængig.

Det er denne udtalelse, som nu har ført til, at pensionskassen ønsker en afgørelse fra tilsynet, om hvorvidt et medlem af en pensionskasse kan være uafhængigt og kvalificeret medlem af pensionskassens revisionsudvalg.

 

Senest opdateret 09-06-2011