Redegørelse om inspektion i Frøs Herreds Sparekasse (God skik)

03-01-2011

 

1. Indledning

Finanstilsynet var den 16. september 2010 på inspektion i Frøs Herreds Sparekasse. 

Inspektionen var en temainspektion med fokus på sparekassens rådgivning i forbindelse med salg af garantbeviser, samt sparekassens markedsføring af garantbeviser. Undersøgelsen havde til formål at følge op på garantsparekassernes efterlevelse af anbefalingerne i Finanstilsynets rapport om salg af egne aktier og garantbeviser. 

Finanstilsynet gennemgik under inspektionen følgende emner: 

  • Sparekassens garantbeviskoncept, antallet af garanter og fordelingen af garanterne i forhold til størrelsen af deres indskud.
  • Sparekassens rådgivning og dokumentation i forbindelse med salg af garantbeviser, herunder hvordan sparekassen oplyser om risiko forbundet med investeringen, samt oplysning om vilkår for opsigelse og indløsning af garantkapital.
  • Sparekassens markedsføring af garantbeviser. 


Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen har etableret de lovpligtige forretningsgange for rådgivning om tegning af garantkapital. Forretningsgangene indeholder oplysninger om risikoen ved garantkapital, begrænsninger for indløsning, samt krav om, at rådgivningen dokumenteres skriftligt. 


Sparekassen oplyste, at den arbejder på at udvikle en model for, hvordan den vil føre kontrol med, om forretningsgangene følges. Dette tog Finanstilsynet til efterretning. 


Finanstilsynet vurderer, at sparekassens markedsføringsmateriale for garantbeviser er balanceret i sin fremstilling af fordele og risici ved investering i garantkapital.

 

Senest opdateret 17-01-2011