Redegørelse om inspektion i Dronninglund Sparekasse (God skik)

03-01-2011

 

1. Indledning

Finanstilsynet var den 21. september 2010 på inspektion i Dronninglund Sparekasse.


Inspektionen var en temainspektion med fokus på sparekassens rådgivning i forbindelse med salg af garantbeviser, samt sparekassens markedsføring af garantbeviser. Undersøgelsen havde til formål at følge op på garantsparekassernes efterlevelse af anbefalingerne i Finanstilsynets rapport om salg af egne aktier og garantbeviser.


Finanstilsynet gennemgik under inspektionen følgende emner:

  • Sparekassens garantbeviskoncept, antallet af garanter og fordelingen af garanterne i forhold til størrelsen af deres indskud.
  • Sparekassens rådgivning og dokumentation i forbindelse med salg af garantbeviser, herunder hvordan sparekassen oplyser om risiko forbundet med investeringen, samt oplysning om vilkår for opsigelse og indløsning af garantkapital.
  • Sparekassens markedsføring af garantbeviser. 

 

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.


2. Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen har etableret de lovpligtige forretningsgange for rådgivning om tegning af garantkapital. Forretningsgangene indeholder oplysninger om risikoen ved garantkapital, begrænsninger for indløsning, samt krav om, at rådgivningen dokumenteres skriftligt.


Sparekassen foretager stikprøvekontrol med henblik på at kontrollere, at forretningsgangene efterleves i praksis. 


Finanstilsynet vurderer, at sparekassens markedsføringsmateriale for garantbeviser er balanceret i sin fremstilling af fordele og risici ved investering i garantkapital. Finanstilsynet finder dog, at produktbeskrivelsen af garantbeviser, som er tilgængelig på sparekassens hjemmeside, bør oplyse om, at en garant kun kan frigøres helt eller delvis for sine forpligtelser med bestyrelsens godkendelse. Dronninglund Sparekasse oplyste, at dette ville blive rettet straks, hvilket Finanstilsynet tog til efterretning.


 

 

Senest opdateret 17-01-2011