Redegørelse om påtaler til Aarhus Lokalbank - koncernregnskab og afvikling af incitamentsprogram for ledende medarbejdere

03-01-2011

 

Indledning

Finanstilsynet har undersøgt Aarhus Lokalbanks regnskabsmæssige behandling af Handelsselskabet af 1973 Hadsten A/S (Handelsselskabet) og afviklingen af bankens incitamentsprogram for ledende medarbejdere. Undersøgelserne skete bl.a. på baggrund af en række offentlige udtalelser fra bankens daværende direktør Per Hermansen i september 2010. 


Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af institutter.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet vurderer, at Handelsselskabet sammen med bankens datterselskab Center Finansiering A/S tilsammen havde en art og væsentlighed, der gjorde, at Aarhus Lokalbank skulle have udarbejdet koncernregnskab i perioden 2006 til 2008. På den baggrund har banken modtaget en påtale for ikke at have udarbejdet koncernregnskab i perioden 2006 til 2008.


Det er Finanstilsynets vurdering, at konstruktionen af ledelsens incitamentsprogram gør, at ordningen skal behandles som aktiebaseret vederlæggelse. Banken har på den baggrund modtaget en påtale for, at banken i perioden 2006 til den 29. december 2009 ikke har indregnet og målt incitamentsprogrammet i overensstemmelse med regnskabsreglerne, herunder at banken ikke har givet tilstrækkelige oplysninger om incitamentsprogrammet. 


Påtale for manglende koncernregnskab

Finanstilsynet har undersøgt bankens relation til Handelsselskabet i perioden 2006 til 2008, herunder om banken har været omfattet af pligten til at udarbejde koncernregnskab. 


Aarhus Lokalbanks datterselskab Center Finansiering A/S solgte i efteråret 2006 Handelsselskabet til Hadsten Aktie Invest ApS, der var ejet i fællesskab af en række ledende medarbejdere. Salget skete under følgende betingelser:

  • Center Finansiering A/S eller Aarhus Lokalbank kunne på et hvilket som helst tidspunkt kræve aktiekapitalen i Handelsselskabet tilbagekøbt til samme kursværdi som ved overdragelsen
  • Handelsselskabet kunne ikke have andre aktiviteter end besiddelsen af den eksisterende aktiepost i Linde Partners Asset Management S.A. og modstående lån/kredit i Aarhus Lokalbank
  • Stemmeretten på aktierne i Linde Partners Asset Management skulle deponeres hos Aarhus Lokalbank
  • Så længe Hadsten Aktie Invest ApS besad aktierne i Handelsselskabet, kunne der ikke deklareres udbytte eller foretages anden udlodning fra selskabet


Henset til ovenstående betingelser og restriktioner er det Finanstilsynets vurdering, at Handelsselskabets aktiviteter i realiteten blev udført på vegne af Aarhus Lokalbank, idet fordele og hovedparten af risici ved Handelsselskabets aktiviteter tilfaldt banken. Dette medfører, at Handelsselskabet skal betragtes som en ”special purpose entity” (SPE) til Aarhus Lokalbank, der regnskabsmæssigt skal omfattes af konsolidering. 


Det er Finanstilsynets vurdering, at Handelsselskabet sammen med bankens datterselskab Center Finansiering A/S tilsammen havde en art og væsentlighed, der gjorde, at Aarhus Lokalbank skulle have udarbejdet koncernregnskab i perioden 2006 til 2008. Finanstilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at oplysninger om Handelsselskabet i perioden har været holdt helt ude af årsrapporterne, hvilket har medført, at regnskabsbrugerne ikke har haft mulighed for at gennemskue relationen til Aarhus Lokalbank. Formålet med regnskabsreglerne for SPE’ere er netop, at et selskab ikke ved at udskille aktiviteter i en SPE, kan undlade at medtage de pågældende aktiviteter i sin finansielle rapportering. 


Finanstilsynet har endvidere lagt vægt på, at banken i perioden 2006 til 2008 har aflagt årsrapport efter et forkert regelsæt, idet bankens aktier i perioden har været optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS, og som følge heraf skal aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. 


Aarhus Lokalbank offentliggjorde den 6. december 2010 korrigerende/supplerende oplysninger om, at banken i perioden 2006 til 2008 havde været omfattet af pligten til at udarbejde koncernregnskab og konsekvenserne heraf. 


Finanstilsynet har efterfølgende givet banken en påtale for, at den ikke har udarbejdet koncernregnskab i perioden 2006 til 2008. 


Påtale for forkert indregning og manglende oplysninger om incitamentsprogram

Finanstilsynet har anmodet Aarhus Lokalbank om en fyldestgørende redegørelse for, at afviklingen af bankens incitamentsprogram var foregået på markedsmæssige vilkår. Dette spørgsmål blev efterfølgende undersøgt af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (BDO). 


BDO konkluderede den 4. november 2010, at en betaling på 1-3 mio. kr. i vederlag til den samlede gruppe af ledende medarbejdere for anparterne i investeringsselskaberne Hadsten Aktie Invest I-III i forbindelse med afvikling af incitamentsprogrammet var rimelig for Aarhus Lokalbank. Aarhus Lokalbank havde betalt 1,3 mio. kr. for anparterne i de tre selskaber. Sagen om politianmeldelse af Aarhus Lokalbank for kursmanipulation i bankens egen aktie har ikke indgået i BDO’s vurdering. 


Incitamentsprogrammet har i perioden været indregnet og betragtet som et udlån indtil afviklingen den 29. december 2009, hvor banken vurderede, at programmet skulle værdiansættes som et aktieoptionsprogram. 


Det er Finanstilsynets vurdering, at den helt særlige konstruktion af ledelsens incitamentsprogram, hvor banken mod begrænset hæftelse og på fordelagtige rentevilkår har lånt selskaber ejet af ledende medarbejdere i banken penge til at investere i bankens egne aktier, så længe de pågældende medarbejdere er ansat i banken, gør, at ordningen skal behandles som aktiebaseret vederlæggelse. Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at ovenstående indebærer, at banken reelt har tildelt ledelsen en aktieoption, hvor det indskud, de ledende medarbejdere har indbetalt i selskaberne, og som de hæfter for, svarer til en præmie for den modtagne aktieoption. 


Det fremgår af lov om finansiel virksomhed, at der ved udarbejdelse af årsregnskabet skal tages hensyn til reelle forhold og ikke til formaliteter uden reelt indhold (substans). Det er på denne baggrund Finanstilsynets vurdering, at aktierne i regnskabsmæssig forstand ikke skal behandles som værende solgt, da det må formodes, at ledelsen kun vil overtage aktierne, såfremt værdien af disse er større end gælden til banken. 


Som følge af ovenstående er det Finanstilsynets vurdering, at banken frem til afviklingen den 29. december 2009 ikke har indregnet og målt incitamentsprogrammet i overensstemmelse med regnskabsreglerne. 


Aarhus Lokalbank har kort omtalt incitamentsprogrammet i årsrapporterne for 2006 til 2009. Imidlertid er det Finanstilsynets vurdering, at banken ikke har givet tilstrækkelige oplysninger, således at regnskabsbrugerne har haft mulighed for at vurdere værdien af programmet, som det kræves i regnskabsreglerne. 


Banken har således ikke givet oplysninger om den helt særlige konstruktion med oprettelse af selskaberne Hadsten Aktie Invest I-III, rente og hæftelsesvilkår på lånene, betingelser for afvikling/udtræden af ordningerne eller det beløb, der blev betalt til ledelsen i forbindelse med afviklingen i 2009, herunder hvordan beløbet blev opgjort. Endvidere er det Finanstilsynets vurdering, at banken i årsrapporterne fejlagtigt har oplyst, at lånene blev givet på markedsvilkår, da de tilknyttede lån blev forrentet med CIBOR + 0,5 procentpoint og var med begrænset hæftelse. 


Finanstilsynet har på denne baggrund givet banken en påtale for, at den i perioden 2006 frem til den 29. december 2009 ikke har indregnet og målt incitamentsprogrammet i overensstemmelse med regnskabsreglerne, herunder at banken ikke i perioden 2006 til 2009 har givet tilstrækkelige oplysninger om incitamentsprogrammet, således at regnskabsbrugerne har haft mulighed for at kunne vurdere værdien af programmet.


 

 

Senest opdateret 17-01-2011