Redegørelse om inspektion i Nykredit Realkredit A/S

24-01-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i november 2010 på funktionsundersøgelse af fonds- og fundingområdet i Nykredit Realkredit A/S.


Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.


 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik fonds- og fundingområdet, herunder organisation, retningslinjer og beføjelser, arbejdet med interne modeller, kontroller og rapportering, bestyrelsens involvering i fonds- og fundingområdet, forholdet til og styringen af øvrige koncernselskaber og -risici samt compliancefunktionens opgaver på området.


Endvidere blev instituttets og koncerns arbejde med operationel risiko gennemgået.


Instituttets overholdelse af særlige krav til realkreditinstitutters fonds- og fundingområde blev gennemgået, herunder sammenhængen mellem lånesiden og obligationssiden (balanceprincippet).


Nykredit Realkredit A/S er moderselskab i Nykredit koncernen. Såvel Nykredit Realkredit A/S’s som koncernens markedsrisici er relativt begrænsede. Koncernens risici tages primært i Nykredit Realkredit. Politikken på markedsrisikoområdet er konservativ, og risici styres stramt. Realkreditaktiviteterne styres i det daglige efter det strikte balanceprincip, hvor der er symmetri mellem lånesiden og obligationssiden.


Koncernens organisation og risikohåndtering på fonds- og fundingområdet vurderes at være betryggende. Koncernen har således en organisation med fokus på minimering og effektiv styring af risici på fonds- og fundingområdet. Instituttet har erfarne medarbejdere med et højt vidensniveau og en god forståelse af risici, også mere komplekse. Koncernrisici opgøres og styres som en del af den daglige risikohåndtering.


Finanstilsynet fandt det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at compliancefunktionen, der er en fælles funktion, der varetager compliance i hele Nykredit koncernen, er tilstrækkeligt bemandet. Derudover fandt tilsynet, at der er risiko for, at den valgte organisering på området i nogle tilfælde kan føre til, at medarbejdere direkte eller indirekte deltager i compliancerelaterede opgaver, der vedrører opgaver eller tjenesteydelser, de selv har deltaget i leveringen af. 


Nykredit Realkredit modtog derfor påbud om at sikre, at compliancefunktionen er tilstrækkeligt bemandet. Samtidig blev der givet påbud om, at organiseringen på complianceområdet ikke må kunne medføre, at medarbejdere direkte eller indirekte bliver involveret i udførelsen af compliance på tjenesteydelser, de selv har leveret, eller aktiviteter, de selv har deltaget i.


Nykredit Realkredits organisering af back-office funktionerne og uafhængige kontroller i forbindelse hermed blev vurderet og fundet betryggende. Der blev dog givet påbud om, at forretningsgange og procedurer tydeligt skal afspejle den valgte organisering.


 

 

Senest opdateret 24-01-2011