Redegørelse om inspektion i Nykredit Bank A/S

24-01-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2010 på funktionsundersøgelse af markedsrisikoområdet i Nykredit Bank A/S.


Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet. 


 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik markedsrisikoområdet, herunder Asset Management. Undersøgelsen omfattede organisation, opgaver, retningslinjer og beføjelser, arbejdet med interne modeller, kontroller og rapportering samt compliancefunktionens organisering og opgaver på markedsrisikoområdet.


Endvidere blev bankens arbejde med operationel risiko gennemgået.


Det er Nykredit koncernens strategi, at risici primært tages i moderselskabet. Nykredit Bank har derfor relativt begrænsede risici på markedsrisikoområdet.


Bankens organisation og risikohåndtering på markedsrisikoområdet vurderes at være betryggende. Banken har således en organisation med fokus på minimering og effektiv styring af risici på markedsrisikoområdet. Banken har erfarne medarbejdere med et højt vidensniveau og en god forståelse af risici, også mere komplekse.


Finanstilsynet fandt det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at compliancefunktionen, der er en fælles funktion, der varetager compliance i hele koncernen, er tilstrækkeligt bemandet. Derudover fandt tilsynet, at der er risiko for, at den valgte organisering på området i nogle tilfælde kan føre til, at medarbejdere direkte eller indirekte deltager i compliancerelaterede opgaver, der vedrører opgaver eller tjenesteydelser, de selv har deltaget i leveringen af.


Nykredit Bank modtog derfor påbud om at sikre, at compliancefunktionen er tilstrækkeligt bemandet. Samtidig blev der givet påbud om, at organiseringen på complianceområdet ikke må kunne medføre, at medarbejdere direkte eller indirekte bliver involveret i udførelsen af compliance på tjenesteydelser, de selv har leveret, eller aktiviteter, de selv har deltaget i.


 

 

Senest opdateret 24-01-2011